สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง

 การครอบครองปรปักษ์

การครอบครองปรปักษ์  หมายถึง  การที่บุคคลได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการครอบครองตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๘๒  ซึ่งได้บัญญัติว่า
 
“บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี  ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้  ท่านว่า  บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์”การที่บุคคลจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์จะต้องปรากฏว่า   ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นที่เจ้าของจะต้องมีกรรมสิทธิ์  โดยเฉพาะที่ดิน  ที่ดินที่จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์จะต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์   ได้แก่  โฉนดที่ดิน  โฉนดแผนที่  โฉนดตราจอง  ตราจองที่ตราว่า  “ได้ทำประโยชน์แล้ว”  ถ้าหากที่ดินนั้นเจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น  เช่น  ที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์  (น.ส.๓, น.ส.๓ ก., น.ส.๓ ข.)  แม้ผู้นั้นจะครอบครองที่ดินดังกล่าวนานเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์  แต่อย่างใด  นอกจากนั้น  การครอบครองดังกล่าวจะต้องเป็นการครอบครองโดยสงบ  โดยเปิดเผยไม่มีการปิดบังอำพรางหรือซ่อนเร้นและมีเจตนาเป็นเจ้าของ   ถ้าเป็นการครอบครองในฐานะผู้เช่า  หรือผู้อาศัยไม่ได้ครอบครองโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของก็ไม่เข้าองค์ประกอบที่จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์  และการครอบครองปรปักษ์จะนำไปใช้แก่ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ได้  เพราะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓๐๖  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  รวมทั้งจะนำไปใช้กับที่ธรณีสงฆ์หรือที่วัด  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่ได้ด้วย
 
การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามมาตรา  ๑๓๘๒     การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา  ๑๓๘๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ถือว่าเป็นการได้กรรมสิทธิ์โดยผลของกฎหมาย   ซึ่งตามมาตรา  ๑๒๙๙  วรรคสอง  บัญญัติว่า  ถ้ายังมิได้จดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมิได้และจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต  และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้  เมื่อผู้ใดได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเข้าตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๑๓๘๒  และได้กรรมสิทธิ์แล้ว  จึงจำเป็นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามนัยมาตรา  ๑๒๙๙  วรรคสองนี้  แต่โดยที่ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา  ๗๘  และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนในกรณีนี้ไว้ว่า  ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดแสดงว่า  ตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้น  ดังนั้น  ก่อนที่ผู้ได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยการครอบครองปรปักษ์จะมาขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้นั้นจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าตนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามมาตรา   ๑๓๘๒   แล้วจึงนำคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   เพื่อขอจดทะเบียนลงชื่อตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ต่อไป
 

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อขอจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการ   ครอบครองปรปักษ์  ได้แก่
-     คำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุด  ที่แสดงว่าผู้ขอได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง
-     บัตรประจำตัว  สำเนาทะเบียนบ้าน
-     โฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดิน

 
กรณีไม่ได้โฉนดที่ดินมาจดทะเบียน             
 กรณีผู้ขอไม่สามารถนำโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของที่ดินมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  ตามข้อ  ๑๗ (๓)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๔๙๗  ให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหาย  ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินแล้วดำเนินการจดทะเบียนตามควรแก่กรณี  ในกรณีนี้โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป 
   

           
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการครอบครอง
 -    ค่าคำขอแปลงละ  ๕  บาท
 -    ค่าธรรมเนียมตามราคาประเมินของทางราชการ  ร้อยละ  ๒
 -    ค่าอากรแสตมป์  ไม่เสีย
 -    ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสีย  ณ  ที่จ่ายตอน
จดทะเบียนได้มา ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.๑๐๐/๒๕๔๓  ลงวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
ข้อ  ๑๐ (๗)  แต่อสังหาริมทรัพย์ที่ได้เป็นกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  ๓๙  แห่งประมวลรัษฎากรของผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  ซึ่งจะต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ     
-     ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  ไม่เสีย  เนื่องจากการได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยการครอบครอง
ปรปักษ์  ตามมาตรา  ๑๓๘๒  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการขายตามมาตรา
๙๑/๑ (๔)  แห่งประมวลรัษฎากร  เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมจึงไม่ใช่ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสรรพากร  ด่วนที่สุด  ที่  กค  ๐๘๑๑/๐๐๐๘๑  ลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๔๒  ข้อ  ๑ (๓)
 
 

ค่าใช้จ่ายกรณีจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการครอบครองแล้วจะจดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป  ในขั้นตอนการจดทะเบียนขายต่อไปเสียค่าใช้จ่าย  ดังนี้
   -    ค่าคำขอแปลงละ  ๕  บาท
   -    ค่าธรรมเนียมตามราคาประเมินของทางราชการ  ร้อยละ  ๒
   -    ค่าอากรแสตมป์ใบรับ  ร้อยละ  ๐.๕  (๕๐  สตางค์)  จากราคาประเมินของทางราชการ
หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง  แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า
   -   ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หัก ณ ที่จ่าย  เสียตามปกติโดยนับจำนวนปีถือครองตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์  (ปีที่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง  มิใช่ปีที่จดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง)  จนถึงปีที่จดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มานั้นต่อไป  (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.๑๐๐/๒๕๔๓  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  ข้อ  ๖)
   -   ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียหากอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเสีย  โดย  “การนับระยะเวลาการได้มาในเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะ  ให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้มาจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์  และ “วันที่ได้มา” ได้แก่วันที่จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์  (หนังสือกรมสรรพากร  ด่วนที่สุด  ที่  กค  ๐๘๑๑/๐๐๐๘๑  ลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๔๒)   ดังนั้น  เมื่อจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา  ๑๓๘๒  แล้วจะขายอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป  การนับระยะเวลาการได้มาเพื่อพิจารณาว่าอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่  จึงต้องเริ่มนับจากวันจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง  จนถึงวันจดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป  มิใช่เริ่มนับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง   กรณีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ใบรับข้างต้น 

ที่มา://   Department of Lands

 

Tags : ครอบครองปรปักษ์ ครอบครอง อสังหาริมทรัพย์ บ้านณัฐ99 ครอบครองที่ดิน การครอบครองปรปักษ์

ความคิดเห็น

 1. 1
  kate
  kate katekitty9@hotmail.com 05/04/2013 17:52

  ดิฉันมีที่ดินผืนหนึ่ง มีโฉนดแต่ได้ได้ล้อมรั้ว มีบ้านหนึ่งหลังและปลูกต้นไม้ไว้ ไม่ได้เข้าอาศัยอยู่ตลอด แต่เข้าไปดูแลทุกวันลุงมีที่ดินติดกัน แต่ไม่มีทองออกมาขอใช้ที่ดินของดิฉันเป็นทางออก ถึงเวลานี้เป้นเวลา 11ปี ดิฉันจะทำการรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยกโฉนด แต่ลุงบอกว่าได้ใช้ที่ดินบริเวณนี้มานานเป็นสิบปี จะครอบครองปรปักษ์ ไม่ทราบว่าได้ไหมที่ลุงจะทำ แล้วดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างคะ รบกวนตอบด้วยนะคะ katekitty9@hotmail.com

 2. 2
  jodjone
  jodjone jodjone@hotmail.com 24/09/2012 15:51

  แม่ผมมีที่ดิน 1 ไร่ติดถนน แม่กับลุงร่วมหุ้นทำปั๊มน้ำมัน แต่ภายหลังแม่ถอนหุ้นคืน แต่ลุงยังทำกิจการต่ออีก2-3ปี ลุงก็อาศัยเรื่อยมาเมื่อ2-3 ปีหลังลุงไปคุยกับคนในหมู่บ้านว่าจะครอบครองโดยปรปักษ์ แต่คนในหมู่บ้านและญาติพี่น้องของแม่ผมต่างก็รู้ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นของแม่ ผมอยากทราบว่าลุงจะสามารถครอบครองโดยปรปักษ์ได้ไหม และหากจะให้ลุงย้ายออกจะต้องทำอยากไร สิ่งปลูกสร้างต่างๆจะต้องทำอยากไรและจะต้องเสียค่ารือถอนให้ลุงไหมคับ


  ขอบคุณคับกรุณาตอบมาที่ e-mail:jodjone@hotmail.com

 3. 3
  poj
  poj b_prapoj 29/08/2012 23:30

  ขอสอบถามครับ ผมอาศัยอยู่บนที่ดินของตนเอง เมื่อราว 5 ปีก่อน แม่ยกที่ดินให้ผมและพี่น้องอีก 2 คนมีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดฉบับนี้จึงมีชื่อพี่น้อง 3 คนเป็นเจ้าของที่ แต่มีอีก 2 ครอบครัวที่อาศัยร่วมอยู่ด้วยครอบครัวของพี่สาวคนโตและคนที่ 3  ที่ผ่านมาก็อยู่กันเป็นปกติสุขดี เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพี่เขยคนโตบอกว่าที่ดินบริเวณที่ที่เขาอยู่ เป็นที่ของเขากรณีแบบนี้เขาจะใช้ประเด็นการถือครองปรปักษ์หรือกรณีไหนที่จะถือครองที่ๆผมอยู่กันขณะนี้ให้เป็นของเขาได้ครับ และมีทางแก้ไขอย่างไรโดยที่ผมไม่ต้องไล่พี่สาวและหลานๆออกจากที่ดินที่อาศัยครับ กรุณาตอบที่ E-mail นี้ครับ b_prapoj@yahoo.com   


  ขอบคุณครับ

 4. 4
  wr
  wr milo_2521@hotmail.com 02/08/2012 12:43

    ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือผมมีที่ดินมรดกแม่อยู่เกือบไร่ตอนนี้ผมปลูกบ้านไว้แต่ยังไม่เสร็จเพราะงบไม่พอ ยังต้องเช่าบ้านเขาอยู่อยากเอาที่ไปทำเรื่องกู้ก้อไม่ได้เพราะที่ยังไม่ได้โอน โฉนดเป็นชื่อแม่แต่ แม่ผมเสียไปหลายปีแล้วมีพี่น้อง 4 คนมี 2 อยู่ต่างประเทศเลยมีปัญหาเรืองการโอนผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมเริ่มสร้างบ้านไว้ 6 ปีแล้วยังไม่เสร็จกรณีนี้ถ้าครบ 10 ปีผมจะใช้กฎหมายครอบครองปรปักษ์ได้ไหมครับ หรือมีคำแนะนำดีๆ อย่างอื่นช่วยให้คำแนะนะด้วยครับ เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย เพราะตอนนี้ก็กู้เงินนอกระบบมาสร้างเขาก็ให้ได้ไม่เยอะบ้านเลยไม่เสร็จซักทีดอกก็แพงมาก ขอบคุณครับ


 5. 5
  nuinui178
  nuinui178 nuinui178@hotmail.com 14/03/2012 01:03

  รบกวนสอบถามปํญหาหน่อยครับ  ขอบคุณมากครับ

      พอดีผมมีที่อยู่ผืนหนึ่งเป็นที่ดินมีโฉนด แต่เป็นโฉนดหลังแดง ( น่าจะ 10 ปี จะโอนได้ ) ที่ดินที่เป็นโฉนดหลังแดงนี้ผู้ที่เข้ามาครอบครองโดยเปิดเผยเป็นเวลา 10 ปี แล้ว เขาจะมีสิทธิ์ครอบครองโดยปรปักษ์หรือป่าวครับ

  ( สรุปว่าการครอบครองโฉนดหลังแดง (ห้ามโอนภายใน 10 ปี ) เป็นเวลาเกิน 10 ปี ผู้ครอบครองนั้นจะได้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์หรือป่าวครับ ) 

 6. 6
  ปกรณ์
  ปกรณ์ pakorn_penthong@hotmail.com 08/10/2011 21:20
    ขอรบกวนสอบถามผู้รู้ครับว่า ผมมีที่ดินแปลงนึงตอนนี้ออกเป็นโฉนดแล้ว ซึ่งปู่ของผมเป็นคนให้มา (ทำเรื่องโอนเรียบร้อยแล้ว) แล้วเมื่อตอนปี47 ลูกพี่ลูกน้องได้ขอเข้าไปทำประโยชน์ โดยการปลูกยางพารา ซึ่งมาถึงตอนนี้ก็โตสามารถจะกรีดเอาน้ำยางได้แล้ว แต่ผมไม่ค่อยไว้ใจกลัวว่าพี่ผมคนนี้จะเข้ารอบครองปรปักษ์  เพราะผมก็ไม่ได้ไปดูแลในที่ผืนนี้เลยครับ ซึ่งก็มีคนเตือนผมมาหลายคนแล้วก็เลยกะว่าจะให้พี่ผมนที่ทำประโยชน์อยู่ในที่ดินมาทำสัญญากันเอาไว้ก่อน แต่โทรไปเท่าไหร่เค้าไม่ยอมรับสายเลย (ผมคิดในใจว่านี่คือเจตนาไม่ดีแน่...ลืมบอกอีกนิดว่าที่ผืนนี้อยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช  ส่วนตัวผมอยู่ จ.ภูเก็ต ) ถ้าเป็นแบบนี้ผมควรจะทำยัไงดีครับ วอนท่านที่เชี่ยวชาญในเรื่องแบบนี้แนะนำผมหน่อยครับ เพราะมันไกล่จะครบเกณฑ์แล้วอีกแค่2ถึง3ปี
 7. 7
  มยุรี
  มยุรี mayuree_chen2hotmail.com 21/09/2011 13:22
  รบกวนสอบถามปัญหา กรณีครอบครองปรปักษ์หน่อยนะค่ะ
   
  เรื่องมีอยู่ว่า แม่เป็นเจ้าของถือโฉนดที่ดินแห่งนึง เมื่อสิบกว่าปี ลูกชายซึ่งเป็นลูกติดของพ่อ ได้เข้าไปปลูกบ้านอาศัยและเปิดอู่ซ่อมรถ ในกรณีนี้ จะถือว่าเข้าไปอยู่โดยเจตนาเป็นเจ้าของ โดยเปิดเผย และเข้าข่ายครอบครองโดยปรปักษ์หรือไม่ค่ะ
  ซึ่งพอเราทราบว่ามีกฎหมายนี้อยู่ ก็เรียกลูกชายติดพ่อคนนี้ เข้ามาทำสัญญาว่าเค้าเป็นผู้อาศัยเท่านั้น แม่อนุญาติให้ใช้ที่ดินฟรีๆ จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องที่ดินนี้เป็นของตนเอง โดยครอบครองปรปักษ์ ไม่ทราบว่าสัญญานี้จะช่วยให้เค้าไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ครองครองปรปักษ์หรือไม่ แต่สัญญาฉบับนี้ทำหลังจากที่เค้าอยู่มาเกินสิบปีแล้วนะค่ะ

  ปล. รบกวนตอบมาที่เมล์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ ตอนนี้แม่เครียดกลัวเค้าจะไปขอโฉนดที่ที่ดินมาเป็นของตัวเอง จะไล่ไปก็สงสาร จะมีทางไหนที่จะทำให้เค้าอยู่ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องที่ดินมาเป็นของตัวเองบ้างค่ะ  email : mayuree_chen@hotmail.com
 8. 8
  baannut99
  baannut99 baannut99@hotmail.com 19/08/2011 23:10
  ครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ ที่ดินผืนนี้มีทายาท
 9. 9
  นิสิต ทะอินทร
  นิสิต ทะอินทร www.nisit_618@hotmail.com 18/08/2011 12:54
  ลูกสะใภ้อ้างครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่แม่สามีมีกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่
 10. 10
  วรรณ
  วรรณ kongtao456@hotmail.com 14/07/2011 20:17
  ทำไมต้องมีการครอบครองปรปักษ์ด้วย ถ้าเกิดเจ้าของที่ตัวจริงเขาก็ไปแสดงตัวกับคนดูแลที่ตลอด แล้ววันนึงคนดูแลที่เกิดชั่วจะเอามาเป็นของตัวเอง ก็ทำได้เลยเหรอูแล้ว ถ้าคนดูแลที่โกหกต่อทางราชการว่า เจ้าของที่ไม่ได้ไปดูแล และก็อ้างว่า เพื่อนบ้านก็รับรู้ว่าเราเป็นที่ของคนดูแล เพราะเขาอยู่ข้างที่ดินของเจ้าของตัวจิง เผอิญว่าเจ้าของตัวจิงอยู่ต่างจว.แต่ก็หมั่นไปดูที่อยุ่แล้ว และเวลาไปก็ไม่ได้จไปตีฆ้องร้องป่าวประกาศว่าเรามาดูที่นี่นา อย่างนี้เจ้าของที่ก็เสียเปรียบมากเลยสิค๊ะ ตอนทำรังวัด คนดูแลก็บอกว่าไม่รู้จักพวกเราอีก อย่างนี้จะทำยังไง และคนดูแลยังบอกอีกว่า จะครอบครองปรปักษ์ จะทำยังไงล่ะค๊ะนี่
 11. 11
  บ้านณัฐ99
  บ้านณัฐ99 baannut99@hotmail.com 28/06/2011 17:53
  ตอบคุณปริญญาทางเมล์แล้วค่ะไปอ่านดูนะค่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็เมล์มาถามได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
 12. 12
  ปริญญา
  ปริญญา cristionfang@hotmail.com 26/06/2011 22:19

  อยากถามว่า มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งจำนวน 17 ไร่เศษ ซึ่งพ่อของผมได้ครอบครองและดูแลมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ( 2524 - ปัจจุบัน) แต่พึ่งมีโฉนดออกมา ในปี 2551 โดยมีชื่อเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว รวมอยู่ 5 คน ชึงมีพ่อผมรวมอยู่ด้วย
  แต่กอนนั้น ปู่ผม ชึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว ก่อนตายท่านได้สั่งไว้กับลูกทุกคนและเครือญาติว่า คนที่ทำบุญหาท่านหลังจากท่านจากไปแล้ว จะได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ ชึ่งทุกคนก็รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน หลังจากที่ท่านจากไป พ่อผมจึงได้ชวนพี่น้องทุกคนทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ท่าน แต่ไม่มีใครสนใจทำด้วยเลย พ่อผมจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดงานคนเดียว ชึงทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าที่ดินแปลงดังกล่าวต้องตกเป็นของพ่อผมตามที่ปู่สั่งไว้ก่อนตาย หลังจากนั้นพ่อผมก็เข้าไปทำกิน จัดการดูแล สร้างที่อยู่อาศัย โดยพี่น้องทุกคนทราบดีและไม่ได้ทักท้วงอะไรเลย ลักษณะที่ดินแปลงนี้ ก่อนที่พ่อผมจะเข้ามาดูแล น้ำจะท่วมในช่วงฤดูทำนา ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทำไห้ที่ดินไม่มีราคา และไม่มีใครต้องการ แต่ในปี 2552 พ่อผมได้ของบจากทางจังหวัดเพื่อนำมาขุดลอกคลอง และถมที่ไห้สูงขึ้นจากระดับเดิม จนสามารถทำการเกษตรได้ดี และแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ ทำไห้ที่ดินมีราคาขึ้นมา แต่ในโฉนดกับมีชื่อของพี่น้องรวมอยู่ด้วย และพีน้องก็อยากขอแบ่งที่ดินด้วย แต่พ่อผมไม่ยอมเพราะได้ลุงทุนไปกับที่ดินแปลงนี้มากแล้ว พี่น้องของพ่อจึงได้ยืนเรื่องต่อศาสเพื่อฟ้องพ่อผม ทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่น้องทุกคนก็มีสิทธิ์ แต่ไม่เคยมีใครมาสนใจและทักท้วงเลย  ผมเลยอยากทราบว่าจะใช้กฎหมายการครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่  

 13. 13
  โอ๋
  โอ๋ info@baannut.com 05/01/2010 20:19
  สอบถามที่เบอร์นี้เลยค่ะ โทร 0-2225-5734 จะได้ไม่ผิดพลาด
 14. 14
  run_margaret
  run_margaret 28/12/2009 15:06

  อยากถามซักนิ๊ดค่ะ


  ถ้าจะขอครอบครองปรปักษ์ ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไรค่ะ ??

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view