สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธกส.ออกโครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ดอกเบี้ยMRR – 2.75 ต่อปี

ธกส.ออกโครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ดอกเบี้ยMRR – 2.75 ต่อปี

ธกส.ออกโครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ

โครงการให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

คุณสมบัติ
ลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 45 และเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ซึ่งออกโดยสำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
1.ใช้จำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักประกันการกู้เงิน
2. จำนวนเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
3. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวด (รายเดือน) โดยกำหนดให้ตรงกับวันสิ้นเดือน ดังนี้
3.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษให้ชำระคืนเสร็จภายใน 18 เดือน นับตั้งแต่วันกู้
3.2 เพื่อเป็นค่าลงทุน กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด (เดือน)

อัตราดอกเบี้ย
MRR – 2.75 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7)


สนใจรายละเอียดโปรดติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 0-2555-0555

 

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Tags : ธกส.ออกโครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อโครงการพิเศษ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view