สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่อบ้านใหม่ ธนชาติ Home Loan

สินเชื่อบ้านใหม่ ธนชาติ Home Loan

สินเชื่อบ้านใหม่

บริการสินเชื่อบ้านที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในโครงการต่าง ๆ กับสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผู้กู้
  - บุคคลธรรมดา

  - อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
  - มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท/เดือน/คน
  - อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  - กรณีผู้กู้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการผ่อนชำระตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ยค้างรับ (ดอกเบี้ย 2) และเบี้ยปรับคงค้างในบัญชี
  - กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่นต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  - สูงสุดไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้นับรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้แล้วไม่เกิน 65 ปี (ใช้อายุผู้กู้ซึ่งมีรายได้หลักเป็นเกณฑ์)


ประเภทหลักประกัน
  - บ้านเดี่ยว , บ้านแฝด , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารพาณิชย์(ไม่เกิน 2 ยูนิต) และอาคารชุด


ที่ตั้งหลักประกัน
  - ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ,ปริมณฑล (สมุทรปราการ ,นนทบุรี , ปทุมธานี) และต่างจังหวัด

วงเงินกู้วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
  - กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ถึง 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน

  - กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง
  - กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร วงเงินกู้ 90-100 % ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ย
 
ประกอบด้วย 2 ทางเลือก

    - ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0% 10 เดือน
       ปีที่ 1 : เดือนที่ 1-10 = 0.00% ต่อปี
       เดือนที่ 11-12 = MLR ต่อปี
       ปีที่ 2 : MLR-0.25% ต่อปี
       ปีที่ 3 : MLR-0.50% ต่อปี
       ปีที่ 4-9 : MLR-0.75% ต่อปี
      หลังจากนั้น : MLR-1.25% ต่อปี
    - ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี
      ปีที่ 1 : 2.25%
      ปีที่ 2 : MLR-1.00%
      หลังจากนั้น : MLR-0.75%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านใหม่ในโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน (สอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการ)

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น
  - สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ได้

  - สิทธิพิเศษ ลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ถึง 0.75% เป็นระยะเวลา 12 เดือน ในกรณีดังต่อไปนี้
    1) ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ เต็มวงเงินกู้ อายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี
     - ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ MRTA ลดดอกเบี้ย 0.25% /หรือ
     - ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบ MRTA Plus ลดดอกเบี้ย 0.50%
    2) เซ็นต์สัญญาเงินกู้ภายใน 7 วัน ลดดอกเบี้ยอีก 0.25%

ค่าธรรมเนียม
  - ค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะกทม.และปริมณฑล นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)

  - กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิด ค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของวงเงินตามสัญญากู้เงิน

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ช่องทางการสมัคร
  ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770
ดาวน์โหลดใบสมัคร


ถาม-ตอบ

1.ถาม
การพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นใช้เวลาประมาณกี่วัน ในกรณีที่ใช้เอกสารครบถ้วน

ตอบ เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเมื่อเอกสารครบถ้วน จะใช้เวลา 3 วันทำการกรณีผู้กู้มีรายได้ประจำ และ 5 วันทำการกรณีผู้กู้ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2.ถาม
แนวทางการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (BLACK LIST) เป็นอย่างไร


ตอบ สำหรับบัตรเครดิตภายใน 5 ปี หากลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ กรณีบัญชีกระแสรายวัน โดยที่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ลูกค้าจะต้องติดต่อไปยังสถาบันการเงินนั้นๆเพื่อถอนประวัติ BLACK LIST ดังกล่าว

3.ถาม
ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ ได้หรือไม่

ตอบ ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้นมากกว่าค่างวดที่กำหนดไว้ได้ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อน กำหนด (Prepayment Fee) แต่จะคิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee)ในกรณีที่ลูกค้า Refinance ไปธนาคารอื่นภายใน 3 ปีแรก ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดจะคิดตามที่ระบุไว้ในสัญญา

4.ถาม
ลูกค้าค้างชำระหนี้บัตรเครดิตอยู่จำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้เคลียร์ แต่มีความคิดจะซื้อบ้านโดยจะช่วยกันผ่อนกับน้องสาว ไม่ทราบว่าจะกู้ได้หรือไม่?

ตอบ ในแง่ของการพิจารณาให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วทุกธนาคารใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ ขอให้ท่านได้ชำระหนี้ค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อว่าเวลาเช็คจากเครดิตบูโร ประวัติจะไม่ถูกแสดงในบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิต ส่วนกรณีที่จะให้น้องสาวเป็นผู้กู้ร่วมเพื่อให้ผ่านการอนุมัตินั้น เป็นคนละประเด็นกัน เพราะการกู้ร่วม คือ การที่รายได้ไม่พอสำหรับวงเงินที่ขอกู้ ก็หาคนมากู้ร่วม แต่ไม่ได้ความว่าท่านเป็นเอ็นพีแอลแล้วผู้กู้ร่วมจะมาช่วยได้ ท่านที่เป็นหนี้บัตรเครดิต อย่างไรก่อนกู้บ้านก็ต้องชำระบัตรเครดิตก่อน หากรายได้ไม่พอก็ค่อยหาผู้กู้ร่วมอีกขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น ถ้ายังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ ไม่แนะนำให้กู้ซื้อบ้าน เพราะยังไงก็กู้ไม่ผ่าน

 

ที่มา:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Tags : สินเชื่อบ้านใหม่ ธนชาติ Home Loan สินเชื่อบ้าน

view