สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การขอออกโฉนดที่ดินใหม่

การขอออกโฉนดที่ดินใหม่
การขอออกโฉนดที่ดินใหม่

      ทำอย่างไรดี..เมื่อโฉนดที่ดินหาย หรือชำรุด ท่านต้องไปสำนักงานกรมที่ดิน และแจ้งทางเจ้าพนักงานที่ดินให้ออกใบแทน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน,น.ส. ๓ ก.) ให้ใหม่ โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

หลักฐานประกอบการขอออกใบแทน
1. กรณีโฉนดที่ดินชำรุด ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ คือ มีตำแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือชื่อและตราประจำ ตำแหน่ง ของเจ้าพนักงานที่ดินตามลักษณะของแบบโฉนดที่ดิน

2. กรณีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ชำรุด การตรวจสอบหลักฐานให้อนุโลมตามข้อ 1 กรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องมีหลักฐานประกอบ คือ
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ชำรุด
 • บัตรประจำตัวผู้ขอ
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
3. กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถตรวจสอบ หลักฐานได้ นอกจากมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้วจะต้องดำเนินการและมีหลัก ฐานดังนี้ด้วย
            3.1 ต้องนำพยานที่เชื่อถือได้และ/หรือรู้เห็นการสูญหายของโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์อย่างน้อย 2 คนไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและพยานต้องนำบัตรประจำตัวไปแสดงด้วย
      
            3.2 กรณีสูญหาย เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญา ให้นำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปประกอบคำขอด้วย
     
            3.3 ถ้าเป็นกรณีศาลสั่งหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนให้นำคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุด หรือหนังสือร้องขอไปด้วย

ขั้นตอนการขอออกใบแทน
 1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
 2. เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 7. พิมพ์ประกาศ กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายหรือสูญหาย
 8. เจ้าของที่ดินรับประกาศและนำเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ
 9. ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ
 10. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน เบิกแบบพิมพ์ดำเนินการสร้างใบแทน
 11. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาลงนามในใบแทน และแจ้งเจ้าของที่ดินมารับใบแทน
 12. แจกใบแทนให้เจ้าของที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน
 1. ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 2. ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 3. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 4. ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
 5. ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
 6. ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 7. ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท
 8. ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 9. ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 10. ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 11. ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
 12. ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
 13. ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 14. ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท

  ข้อแนะนำ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิที่ดินเป็นของสำคัญ ดังนั้นท่านควรดูแลรักษาเก็บไว้ในที่ปลอดภัย มิดชิด มิควรให้ผู้ใดล่วงรู้ เพราะถ้าหายไปจะเกิดปัญหาวุ่นวายตามมาได้ โฉนดที่ดินนั้นห้ามนำไปเคลือบพลาสติกโดยเด็ดขาดเพราะที่ดินเป็นสมบัติที่มี ซื้อ ขาย เปลี่ยนมือตกทอดสู่ชั่วลูกชั่วหลาน ถ้านำไปเคลือบจะทำธุรกรรมอะไรมิได้ ทางกรมที่ดินจะตีให้เป็นโฉนดชำรุดทันที  แค่เก็บไว้ดีๆก็พอแล้ว
ที่มา:กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Tags : การขอออกโฉนดที่ดินใหม่ เกี่ยวกับกรมที่ดิน 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Kesraporn
  Kesraporn Kesraporn90@gmail.com 27/06/2018 16:30

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะถ้าที่ดินมรดกแต่ทางที่ดินอำเภอเขาบอกว่าเป็นที่ว่างเปล่าเราสามารถจะขอออกโฉนดได้หรือไม่คะ 

 2. 2
  ศราวุธ
  ศราวุธ 12/05/2018 21:03

  ขอคำแนะนำหน่อยคับคือว่าที่ดินที่บ้านไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่อยู่อาใสมานานแล้วเราต้องทำยังไงคับ

 3. 3
  24/03/2018 09:23

  สอบถามค่ะขอทำโฉนดใหม่คือของเก่าๆมากไปขอกู้ธนาคารไม่ได้เค้าต้องการโฉนดใหม่ แบบนี้ใช้เวลานานมั้ยค่ะ

 4. 4
  Sroy Sasa
  Sroy Sasa sroysa1@gmail.com 13/12/2017 13:14

  โฉนดที่ดินชำรุดคะ แต่มีข้อมูลทั้งหมด อยากทราบว่ารอกี่วันคะ ถึงจะได้ใบแทน

 5. 5
  23/05/2017 12:22

  ฉโนดทึ่ดินโดนไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อนซึ่งฉโนดที่ดินเป็นชื่อตากับยายค่ะตอนนี้ตากับยาบก็เสียแล้วเคยไปติดต่อกรมที่ดินบอกทำไม่ได้แบบนี้ต้องทำยังคะ

 6. 6
  มุกดา
  มุกดา mukdasuwanndee@gmail.com 19/02/2017 22:33

  อยากทราบว่าเอาใบดินไปทำโฉนดตั้งแต่ปี2554ตอนนี้ยังไม่ได้เลยทำถึงไหนแล้ว ใบดินเลขที่5912และ5913


 7. 7
  15/01/2017 20:35

  พยาน 2 คนนอกจากบัตรประชาชนตัวจริงแล้ว ทะเบียนบัตรต้งตังจริงมั้ยค่ะ 


  ที่ที่ดินจังหวัดนนทบุรีบอกต้องมีทะเบียนบ้านตังจริงด้วย

 8. 8
  วรรณทกานต์
  วรรณทกานต์ kittipong.2013j@gmail.com 22/12/2016 00:28

  คือซื้อที่ต่อจากเเจ้าของเก่าค้ามาเเล้วมารู้ทีหลังว่าโฉนดไม่เต็มใบพร้อมกับเอาที่โฉนดเข้าธนาคารกู้เงินมาสร้างบ้านเเล้ว พอประเมินมาตรวจงานงวดเเรกไม่ผ่าน..เเล้วทางธนาคารบอกให้ไปติดต่อทำโฉนดเพิ่ม..เเต่ไปติดต่อที่ดินเค้าบอกเเค่ว่าต้องใช้เวลานานมาก เดี๋ยวจะถามหัวหน้าให้อีกที ..เเบบนี้เราต้องทำยังไงดีคะ  เพราะเงินงวดเเรกก้อต้องจ่ายให้ช่างเเล้ว ตอนนี้กลุ้มใจมากเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อ

 9. 9
  อร
  อร add12341@hotmail.com 24/03/2016 08:34

  สอบถามค่ะ กรณ๊ที่โฉนดเป็นชื่อแม่แต่แม่เสียชีวิต พ่อยังมีชีวิตอยู่ น้องขอเป็นผู้จัดการมรดก  แต่เอาโฉนดไปจำนอง ไว้ ส่วนนี้ผู้จัดการมรดกสามารถทำได้หรือ ( เพิ่งมารู้ภายหลังว่าเอาไปจำนอง ) และเราสามารถเปลี่ยนแปลงผู้จัดการมรดกได้มั่ย เนื่องจากว่ามีปํญหาเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ จากการเวนคืนที่ดิน

 10. 10
  นิพนธ์
  นิพนธ์ ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืnigz2009@hotmail.com 01/03/2016 10:19

  สอบถาม คุณพ่อเสียชีวิตชื่อโฉนดชื่อพ่อและแม่ร่วมกันทำนิติกรรมตลอดจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อแม่ได้อย่างไร

 11. 11
  Narong
  Narong s_zo2000@hotmail.com 27/02/2016 11:00

  ขอถามเกี่ยวกับการรวมโฉนดครับ


  ถ้ารางวัดเสร็จแล้ว ทางกรมที่ดิน จะต้องโฉนดใหม่มาก่อน แล้วเรียกโฉนดเก่าทำลาย


  หรือ ทำโฉนดเก่า มาทำลายค่อยรับโฉนดใหม่ครับ

 12. 12
  Aomkwun Lumsreethong (Aom)
  Aomkwun Lumsreethong (Aom) aomkwun2520@gmail.com 09/01/2016 15:50

  โฉนดที่ดินเป็นชื่อพ่อ ขณะพ่อมีชีวิตอยู่ได้นำทรัพย์สินทั้งหมดรวมโฉนดที่ดินไปเก็บไว้บ้านอา(น้องชายพ่อ) ต่อมาพ่อเสียชีวิต ดิฉันกับน้องชายได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วม โดยมีย่าคัดค้าน ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน 3 คน 


       ดิฉันไปขอโฉนดตัวจริงจากอาคืน อาไม่ให้คืนและบอกว่าหาย ดิฉันจะขอโฉนดตัวจริงมาได้อย่างไรคะ สามารถนำคำสั่งผู้จัดการมรดกไปที่สนง.ที่ดิน เพื่อออกใบแทนใหม่ได้หรือไม่ หรือควรทำอย่างไรคะ


       ขอบคุณมากค่ะ

 13. 13
  Ratana buarahong
  Ratana buarahong thailandkob@gmail.com 03/01/2016 16:34

  สวัสดีค่ะ  ดิฉันอยากทราบว่าที่ดินไถ่มาจากญาติเป็นของพ่อไถ่มาแต่เขาให้มาใช้ชื่อลูกเป็นเสน่หา อยากทราบว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วเราทำให้ลูกทีหลังได้มั้ย?ค่ะขอบคุณค่ะ

 14. 14
  พรจรัส
  พรจรัส 11/10/2015 10:13

  อยากทราบว่าโฉนด เป็นชื่อของแม่แต่แม่เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2539 ต่อมาได้มีคำสั่งศาลให้พี่ชาย กับดิฉันเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2557 จนตุลาคม 2558 พี่ชายก็ยังไม่ยอมไปเซ็นเปลี่ยนโฉนดใบใหม่ แล้วก็ไม่ยอมแบ่งบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด แถมยังเอาใบโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อแม่ ไปเข้าไฟแน้น อยากทราบว่าถ้าเราจะขอเปลี่ยนโฉนดใหม่ ให้ถูกต้องๆ ทำอย่างไรค่ะ...กรุณาช่วยตอบด่วนนะคะ หนูรออ่านอยู่ค่ะ

 15. 15
  นัทตี้
  นัทตี้ iloveryukung09@gmail.com 31/08/2015 10:03

  สอบถามครับ ผมมีปัญหาเรืองโฉนดที่ดินตัวจริง พี่ผมถือไว้ ผมเคยมีสำเนาก็ถูกเก็บไปหมด ผมอยากทำใบใหม่ เพราะตอนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมเก็บไปหมด เพื่อเป็นข้อต่อรองในการขายที่ ซึ่งผมไม่เต็มใจขาย ผมกลัวเอาไปปลอมแปลงลายเซ็น ด้วยความถือโฉนดตัวจริง สำเนา ผมจะขอทำใหม่ได้ไหมครับ เสียค่าธรรมเนียมยังไงครับ

 16. 16
  rungfa
  rungfa rungfanaja@hotmail.com 26/08/2015 11:01

  โฉนดที่ดินชำรุงเสียหายแต่มันเป็นชื่อพ่อค่ะแต่พ่อเสียไปสองปีแล้ว


  ค่ะจะต้องติดต่อที่ไหนจ่ายค่าใช่จ่ายเท่าไรค่ะ

 17. 17
  มะลิษา
  มะลิษา malisaslade@hotmail.co.uk 30/11/2014 17:53

  สวัสดีค่ะ มีข้อคล่องใจนิดนึงค่ะ คืออยากทราบว่า ถ้าขอโฉนดใหม่นั้นจำเป็นต้องติดประกาศและต้องรอจนครบ 30 วันในทุกกรณีหรือไม่? เนื่องจากดิฉันอยู่ต่างประเทศและมีเวลาจำกัด ถ้ามอบอำนาจให้ญาติรับให้ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างมาก 

 18. 18
  พรทิพย์ แก้วตรีวงษ์
  พรทิพย์ แก้วตรีวงษ์ berrygirl08@hotmail.com 06/10/2013 22:26

  ถ้าโฉนดที่ดินเป็นชื่อของยายแล้วยายเสียชีวิตต่อมาตาเสียชีวิต. แม่ของดิฉันเป็นคนเก็บโฉนดที่ดินไว้ต่อมาแม่ของดิฉันเสียชีวิตแล้วโฉนดที่ดินของยายหายไปจะต้องทำอย่างไรดีคะเพราะแม่ของดิฉันมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด4คนดิฉันอยากแบ่งที่ดินในส่วนที่แม่ของดิฉันมีสิทธิ์ฉันต้องทำอย่างไรบ้างคะขอคำแนะนำหน่อยคะ

 19. 19
  24/01/2013 10:39

  ต้องนำพยานบุคคลสองท่านพร้อมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านด้วยที่ดินคลองหลวง

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view