สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

 
          กรณีต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ  การจดทะเบียนโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน  ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินในฐานะใบรับ ตามลักษณะตราสาร ๒๘(ข)  แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับจำนวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาท ขึ้นไปทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท
 
          กรณียกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ  กรณีผู้รับค่าตอบแทนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
การคำนวณอากรแสตมป์
 
1. ข้อมูล
นาย สมเกียรติ ขายที่ดินเป็นเงิน 1,400,500 บาท ราคาประเมินที่ใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 800,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ ดังนี้
 
2. วิธีการคำนวณ
2.1 รายรับจากการขายที่ดิน เป็นเงิน   1,400,500 บาท 
2.2 เสียอากรแสตมป์       1,400,500  = 7,002.50
                                             200
เป็นเงิน   7,003 บาท ที่มา:กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย,กรมสรรพากร

Tags : อากรแสตมป์ เรื่องของภาษี การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียม กฏหมายภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view