สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ค่าธรรมเนียมการโอน,ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน,ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน

ค่าธรรมเนียมการโอน,ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน,ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

     ค่าธรรมเนียม  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล
            กฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗)  ดังนี้
         ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้      

๗)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
                 (ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ  กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 

 ร้อยละ ๒

ข) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่ องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก   คณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตาม ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 

ร้อยละ ๐.๐๑ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณี ที่มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หรือมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับโอน  หรือผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 

ร้อยละ ๐.๐๐๑

(ง) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะใน ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด

ร้อยละ ๐.๕

(จ) ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม   เป็นผู้รับให้ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน ทั้งนี้ ในส่วนที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน  ๕๐ ไร่ เรียกตามราคา

ร้อยละ ๐.๐๑

(ฉ) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิ

ร้อยละ ๑    แต่อย่างสูงไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท

(ช) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิสำหรับ การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงิน ที่รัฐมนตรีกำหนด 

ร้อยละ ๐.๕ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ซ) ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะ ในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน 

ร้อยละ ๐.๐๑    แต่อย่างสูงไม่เกิน 
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ฌ) ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง จากการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของบริษัท ที่ถูกระงับการดำเนิน
กิจการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็นผู้ขอจดทะเบียน  

ร้อยละ ๐.๐๑
แต่อย่างสูงไม่เกิน
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ญ) ค่าจดทะเบียนการจำนองสำหรับการให้สินเชื่อ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจาก
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด 

ร้อยละ ๐.๐๑

(ฎ) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองเฉพาะ
ในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด

ร้อยละ ๐.๐๑

(ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก)(ข)(ค)(ง)(จ) และ (ฎ) 

ร้อยละ ๑

(ฐ) ค่าจดทะเบียนการเช่า 

ร้อยละ ๑

ฑ) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ 

แปลงละ ๕๐ บาท


การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

          ค่าธรรมเนียม   เรียกเก็บตามกฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด   พ.ศ.๒๕๒๒  ข้อ ๑๖(๖)  ดังนี้   

"(๖)  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ก.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด
                        

ร้อยละ ๒
ไม่น้อยกว่า
๒๐.๐๐ บาท

  ข.  ค่าจดทะเบียนโอนห้องชุดเฉพาะในกรณีที่องค์การ  บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ บริหารสินเชื่ออสังหาริม
ทรัพย์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามที่
คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด 

ร้อยละ ๐.๐๑
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท

ค.  ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้  เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบ
สันดาน  หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด 

ร้อยละ ๐.๕

ง.  ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ  คิดตามราคาที่จำนอง หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน 

ร้อยละ ๑

จ. ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน 

ร้อยละ ๐.๐๑ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท

ฉ.  ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่า ตลอดเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้ง
สองอย่างรวมกัน ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่า  เท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปีเศษของ
ร้อย ตาม ก.ข.ค.ง.จ. และ ฉ.ให้คิด  เป็นหนึ่งร้อย

 ร้อยละ ๑ 

ช.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ ห้องชุดละ 

๒๐.๐๐ บาท

ซ.  ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ........................................................" 

ร้อยละ ๐.๐๑

การจดทะเบียนขายและการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ ๐.๐๑  กรณีสนับสนุนการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ซึ่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๖ มีดังนี้
                   (๑)  ที่ดิน  อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน (ซึ่งอาคารเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
                   (๒) ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ที่มา:กรมที่ดิน

 

 

Tags : ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน

ความคิดเห็น

 1. 1
  Ahmad
  Ahmad zazan689@gmail.com 26/11/2018 07:51

  ขอทราบค่าธรรมเนียมการโอนโฉนดที่ดินชื่อหลานของพ่อกี่บาท

 2. 2
  ศิโรรส
  ศิโรรส Talkaton@icloud.com 27/08/2018 12:06

  อยากทราบค่าใช้จ่าย  ค่ะ 


  ตอนนี้ ฉโนดจำนองกับนายทุน หลังฉโนดชื่อนายทุน 


  จะเปลี่ยนเป็นชิ่อแฟน จากชื่อ น้องแฟนเป็นชื่อแฟน (ขายต่อ)


  และนำฉโนดไปเข้าธนาคาร. แต่เราจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร กับเปลี่ยนชื่อหลัง


  ฉโนด จากนายทุนเป็นชื่อแฟนเรา.  ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนที่กรมที่ดิน.  

 3. 3
  Yuttang
  Yuttang yuttang.taojeen@dhl.com 24/07/2018 10:41

  รบกวนสอบถามครับ ชื่่อในโฉนดทาวส์โฮมเดิมเป็นชื่อ 2 คน ที่กู้ร่วม แต่ตอนนี้จดทะเบียนอย่าแล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อเพียงคนเดียว ต้องเสียธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ

 4. 4
  07/07/2018 02:20

  ถ้าสามีจะโอนที่ดินให้ภรรยาจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ


  และสามารถทำที่กรมที่ดินไหนได้บ้างคะ

 5. 5
  กุน
  กุน kundhalee.k@thaiairways.com 13/04/2016 11:37

  รบกวนสอบถามค่ะ. ชื่อในโฉนดห้องชุด เป็นชื่อ 2คน เดิมเป็นสามีภรรยา แต่ตอนนี้จดทะเบียนหย่าแล้ว


  และจะโอนให้เป็นชื่อของภร.ร.ยา ผู้เดียว. เสียค่าธรรมเนียมในการโอน ประมาฯเท่าไหร่คะ. ในใบหย่าระบุ ฝ่ายชายยกคอนโด ให้ฝ่ายหญิง  ค่ะ.   ขอบคุณค่ะ 

 6. 6
  แก้มยุ้ย
  แก้มยุ้ย 22/02/2016 17:02

  สอบถามนิดนึงค่ะ ถ้าเป็นในกรณีแม่เลี้ยงโอนเป็นของลูกเลี้ยงครึ่งหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ

 7. 7
  baannut99
  baannut99 baannut99@hotmail.com 03/06/2014 13:42

  ต้องดูว่าโอนขายหรือโอนให้ค่ะ ถ้าให้ก็ร้อบละ 0.5 ค่าธรรมเนียม 

 8. 8
  อนัญญา สาระประทีป
  อนัญญา สาระประทีป ananya7229@gmail.com 29/05/2014 11:20

  ถ้าพี่ชายซื้อที่ดินมา และ ครอบครองเกิน 5 ปีแล้ว หลังจากนั้นจะโอนให้น้องสาว ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน


  กรรมสิทธิ์อย่างไร เท่าไหร่คะ

 9. 9
  25/10/2011 23:03
  ต้องดูราคาประเมินค่ะ และดูวีธีได้มา ว่าซื้อมา ถ้าซื้อมาค่าโอน2% ไม่รวมภาษี หรือได้รับมรดกมา0.5% ไม่รวมภาษี
 10. 10
  ยุ
  ยุ 19/10/2011 16:14
  ที่ว่างป่าว  2  งานเสียค่าโอนเท่าไหร่คะ
 11. 11
  กนกพรรณ
  กนกพรรณ takgey-pooh@hotmail.co.th 20/06/2011 13:09
  โอนที่ดิน 100 ตรว. ค่าโอนเท่าไหร่คะ  *ถ้าจะโอนแบบเป็นการยกมรดกจะถูกกว่าโอนแบบซื้อขายรึเปล่าคะ*
 12. 12
  somyot
  somyot somyot58@hotmail.com 30/05/2011 17:41
  รบกวนสอบถามหน่อยครับ เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อผู้เช่า เดิมชื่อผู้เช่าเป็นชื่อของ พี่ชายแม่ ต่อมาพี่ชายแม่ ต้องการจะเปลี่ยนชื่อผู้เช่าให้เป็น ชื่อแม่ ก็คือชื่อน้องสาวเขา( พูดง่ายๆก็คือ เดิมชื่อ ผู้เช่าในสัญญาเช่าตึก เป็นชื่อ พี่ชาย แต่จะเปลี่ยนเป็นชื่อน้องสาว ) แค่เปลี่ยนชื่อผู้เช่าเท่านั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร คิดอย่างไร ต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับ
  ค่าเช่าเดือนละ 700 เหลืออีกประมาณ 23ปี

        เป็นสัญญาเช่าตึก ที่เขียนว่าตึก 3 ชั้น  30ปี สัญญามีกำหนด นับตั้งแต่ 13 /5/2548 หมดสัญญา 12 /5/2578
  สัญญาฉบับนี้มีตราทางวัดด้วย
             แต่ในสัญญาเขียนว่า "สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง วัด................โดยพระครู.............
  เจ้าอาวาส โดยนาย............................ผู้ได้รับอำนาจแทนจากเจ้าอาวาส ซึ่งต้องไปนี้เรียกว่า ผู้ให้เช่า"

  ทำอย่างไรให้มีค่าใช้จ่ายถูกๆ เพราะดูถ้าทางมีตัวแทนวัดด้วยกลัวตัวแทนวัดเขาจะคิดค่าโอนค่าแพงๆ ดำเนินการเปลี่ยนเองได้หรือเปล่าครับเพื่อจะถูก
  รบกวนพี่จริงๆครับไม่รู้จะปรึกษาใครปัญหามันเยอะ ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view