สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการกู้บ้านเพื่อผู้ประกันตน กับ ธอส.

โครงการกู้บ้านเพื่อผู้ประกันตน กับ ธอส.

 โครงการกู้บ้านเพื่อผู้ประกันตน กับ ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้ประกันตน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้กู้

        เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่เป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี และผู้ประกันตนตามมาตร 39 แห่ง พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
2. วัตถุประสงค์การขอกู้
        2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
        2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
        2.3 เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร 
        2.4 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
หมายเหตุ อาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ยกเว้นอาคารพาณิชย์
 
3. วงเงินให้กู้
         3.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร 

3.1.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติของธนาคาร โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ
3.1.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน
- ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
- ห้องชุด

- กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย
  ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
  
- กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย
  ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
         3.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง

3.2.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคาร (โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน)
3.2.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน
- ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
- ห้องชุด 

     O กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย
  ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
  
     O กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย
  ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
  
4. ระยะเวลาการกู้ 
         ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 
5. หลักประกันในการขอกู้เงิน 
         เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
        ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้
        6.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระเงินกู้ให้ธนาคาร
- คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี แรก = 4.50% ต่อปีหลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว MRR-1.00% ต่อปี
        6.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง
- คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี แรก = 4.50% ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว MRR-0.50% ต่อปี
  
7. การคำนวณเงินงวด
        คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี
 
8. การชำระหนี้เงินกู้ 
        8.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร 

8.1.1 เมื่อผู้กู้ทำนิติกรรมกับธนาคารแล้ว ให้ผู้กู้นำส่งหนังสือขอให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง
          พร้อมกับแบบฟอร์มการส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
          (ผู้กู้จะได้รับในวันเซ็นสัญญากู้เงินกับธนาคาร)
8.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้จะต้องดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้
          ส่งชำระหนี้ให้กับธนาคารทุกเดือนจนกว่า จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
          และในการส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องแสดงรายละเอียด
          ชื่อผู้กู้ เลขที่บัญชีเงินกู้ และจำนวนเงินงวด ที่ผ่อนชำระของผู้กู้แต่ละรายให้ธนาคารทราบ
          (ตามแบบฟอร์มการส่งชำระหนี้เงินกู้)
 
        8.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง

8.2.1 ชำระด้วยตนเองกับ ธอส.
8.2.2 ชำระผ่านธนาคารที่มีข้อตกลงกับ ธอส.
8.2.3 ชำระผ่านช่องทางที่ธนาคารเปิดให้บริการ
 
8.3 ในการชำระเงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวดพร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
8.4 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก
       ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ตามสัญญา หรือ ตามประกาศธนาคาร
 
9. การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงาน สินเชื่อของธนาคาร
 
10. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ

ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร
- กรณีผู้กู้มีหนี้ค้างเมื่อครบกำหนดชำระแล้ว (DPD)เกิน 90 วัน หรือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร
*ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการนับจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
 
11. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน 
         ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือ สิ้นสุดเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)
  
12. ระยะเวลาสิ้นสุดในการทำนิติกรรม
         ผู้ที่ยื่นคำขอกู้เงินภายในกำหนดตามข้อ 11. จะต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อนวงเงินของโครงการจะหมดลง หรือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)
 
13. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน
         ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักพระราม 9 สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง

 
14. หลักฐานการขอกู้เงิน
         14.1 หลักฐานการรับรองเงินเดือน

14.1.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร
            (ตามข้อ 3.1) ให้ผู้กู้ยื่นเอกสาร2 ฉบับ (แบบของหนังสือให้ใช้ตามที่ธนาคารกำหนด
            สามารถ down load ได้จาก website ของธนาคาร www.ghbank.co.th หรือ
            สำนักงานสาขาของธนาคารทุกแห่ง) ดังนี้
  
-หนังสือรับรองและยินยอมให้หักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้เงินกู้
    (ผู้กู้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอให้ออกหนังสือนี้ให้กับผู้กู้)
   
-หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนส่งชำระหนี้เงินกู้
    (ให้ผู้กู้ทำขึ้น 2 ฉบับ ฉบับแรกใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร
    สำหรับอีก 1 ฉบับให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
 
14.1.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2) ให้ผู้กู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
            จากหน่วยงานต้นสังกัด (ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไปตามแบบของหน่วยงานต้นสังกัด)
            และนำมาใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร
         14.2 สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ (กรณีมีผู้กู้ร่วมขอหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ร่วมด้วย)
         14.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประกันสังคม (ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี))
         14.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
         14.5 สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร แล้วแต่กรณี
         14.6 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
         14.7 กรณีซื้อห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
         14.8 กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร /คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร / ส่วนขยาย / ต่อเติมอาคาร / ซ่อมแซมอาคาร
         14.9 กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน และ หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

  
* ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 14.3-14.9
  
* กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสาร ตามข้อ 14.1-14.5 มาแสดงต่อธนาคารด้วย
  
* ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000

 

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : กู้บ้านประกันตน ซื้อบ้านประกันตน โครงการกู้บ้านประกันตน ธอส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความคิดเห็น

 1. 1
  robbert
  robbert robbertloaninvestment@gmail.com 29/08/2013 21:54

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้และชำระออกจากปัญหาทางการเงินของคุณ? ถ้าใช่ทำส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง robbertloaninvestment@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 2. 2
  01/08/2013 17:20

  อยากให้มีโครงการซื้อบ้านของผู้ประกันตนอีก 


  อยากซื้อบ้านบ้างเพราะตอนนี้อายุจะเกินมากแล้ว


  อยากให้มีโครงการนี้เร็ว

 3. 3
  ผู้ประกันตน
  ผู้ประกันตน warin2530@hotmail.com 08/04/2013 21:27

  ดูความดิดเห็นของทุกๆแล้ว กระผมคงจะม่ายกู้ชือบ้านดีกว่า ม่ายมีหนี้ดีกว่าเยอะเลย

 4. 4
  ผู้ประกันตน

  เคยไปติดต่อประกันสังคม ที่จ.ประทุมธานีเหมือนกันเขาให้ติดต่อ ธอส. เราก็ไปแต่ปรากฏว่าเราไม่มีคุณสมบัติพอ เราติดกะพี่ชายที่ซื้อบ้าน เรากู้ร่วมค่ะ พี่ชายยื่น ธ. ซีไอเอ็มบี ปัจจุบัน แต่เราว่าน่าจะให้โอกาสเราบ้างนะ เพราะเราขอกู้แค่ 300,000 บาท เราจะซื้อห้องคอนโดค่ะ ปัจจุบันเราเช่าเขาเดือนละ 2,500 บาท อยากมีเป็นของตัวเองบ้าง และเราก็มีเงินส่งประกันสังคมมาแล้ว 12 ปี ค่ะ เงินเดือน ปัจจุบัน 11,500 บาทค่ะ ก็ส่งเดือนละ 575 บาท ยังไงก็น่าจะเห็นใจคนรากหญ้าอย่างเราบ้างนะคะ เพราะยังไงเรามีปัญญาส่งอยู่แล้ว เบื่อจริงๆๆ ระบบนี้ และทางเจ้าหน้าที่พูดไม่ดีด้วยให้ข้อมุลไม่ชัดเจน มัวแต่คุยโทรศัพท์ทำให้เราเสียเวลาเป็นวันๆๆ แย่จริงๆๆ ค่ะระบบราชการไทยเรานี่ เฮ้อๆๆ

 5. 5
  คนจน
  คนจน 31/05/2010 20:51

  ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่หนึ่ง ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเงินหมดเร็วจัง เงินตั้งห้าหมื่นล้านบาท แค่การเตรียมเอกสารก็หมดไปทั้งอาทิตย์แล้ว ถ้าเงินมันหมดจริง มันต้องมีคนที่รู้ข่าวล่วงหน้าแน่นอน คนจนอยากเราคงไม่มีสิทธิ คิดแล้วเศร้า

 6. 6
  ผู้ประกันตน

  เงินกู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมดอก 2.5%ของ ธอส. บอกว่าเงินหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.ทุกรายการ ให้ใช้สิทธิ์กู้ปกติ  แล้วทำไมหมดไวจังคะ ยังไม่ได้เอกสารครบเลย เงินหมดซะแล้ว  และจะมีเพิ่มอีกไหม  เพราะเงินประกันสังคมน่าจะเป็นของผู้จ่ายประกันสังคมโดยตรงเหมือนโครงการนี้นะ  แต่ข้อจำกัดช่างเหมาะกับคนรวย เพราะบางแบงค์ให้กู้ต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านต่อราย  อยากได้ ไถ่ถอนบ้านแต่ไม่ถึงล้าน ถูกปฏิเสธซะงั้น 

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view