สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเวนคืนที่ดิน

การเวนคืนที่ดิน

การเวนคืนที่ดิน
 
 
การเวนคืนที่ดิน การเวนคืนที่ดินเป็นวิธีพัฒนาที่ดินโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะการดำเนินการ โดยบังคับซื้อ ที่ดินจากเจ้าของที่ดินตามราคาตลาด ราคาประเมิน เพื่อนำมาพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แม้ว่าภาครัฐจะมีอำนาจทางกฎหมาย ในการดำเนินการเวนคืนที่ดิน โดยอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และประกาศ ร.ส.ช.ฉบับที่ 44 (พ.ศ 2534) แต่ในทางปฏิบัติจะเลือกใช้วิธี เฉพาะกรณี ทีจำเป็นเท่านั้น เช่น การก่อสร้างทางพิเศษของการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ภายหลังการสำรวจ และออกแบบทางวิศวกรรมแล้วจะดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจเพื่อที่จะเวนคืน

 2. เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์

 3. กำหนดราคาเวนคืนโดยคณะกรรมการกำหนดราคา ซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. ประกาศราคาค่าทดแทน

 5. ออกหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินมาติดต่อทำสัญญาซื้อขาย แต่หากไม่ตกลงทำสัญญาเจ้าหน้าที่จะดำเนินการวางเงินค่าทดแทน

 6. จ่ายเงินค่าทดแทน

 7. การอุทธรณ์ขอเพิ่มราคาค่าทดแทน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 8. ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 1 ปี ในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี

 9. จ่ายเงินค่าทดแทนและเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์

 10. ขนย้ายรื้อถอนอสังหาริมทรัพย์โดยรัฐหรือผู้ถูกเวนคืน

 11. ตรา พ.ร.บ. เวนคืนฯ เพื่อให้กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
 1. รัฐบาลเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพียงผู้เดียว ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก

 2. การเวนคืนเพื่อสร้างถนนเพียงเส้นเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาจราจรทั้งระบบได้เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงกับถนนโดยรอบให้เหมาะสม

 3. การดำเนินการเวนคืนมักเกิดความล่าช้า จากการที่เจ้าของที่ดินไม่พอใจค่าตอบแทน

 4. ความไม่เป็นธรรม ที่ผู้ถูกเวนคืน ต้องโยกย้าย และได้รับค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นธรรมในขณะที่ ผู้ไม่ถูกเวนคืน เป็นผู้ได้รับประโยชน์
ระเบียบและขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
           การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือการดำเนินการเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการใด ๆ ตามความต้องการ
ของผู้ที่ต้องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน   ในการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย   คือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก
 
           เมื่อกรมทางหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็น
สาธารณูปโภคจะดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน(พ.ร.ฎ.) เป็นบริเวณกว้าง
ตลอดแนว เพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเวนคืนเป็นเขตก่อสร้าง เนื่องจากว่าในขณะที่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. นั้น กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างจนถึงขั้นรายละเอียด จำเป็นต้องมีการปรับเขตพื้นที่และแบบก่อสร้าง
ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและข้อเท็จจริงในสนามในระหว่างก่อสร้าง
 
           การประกาศ พ.ร.ฎ. เป็นบริเวณกว้าง ๆ นั้น กรมทางหลวงทราบดีว่าย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนและกังวลใจ
แก่เจ้าของที่ดินอยู่บ้าง เพราะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนสิ่งปลูกสร้างในเขต พ.ร.ฎ.ซึ่งเรื่องนี้เมื่อกรมทางหลวง
ได้กำหนดแนวเขตที่จะเวนคืนเป็นการแน่นอนแล้วก็พร้อมที่จะบริการชี้แนวเขตที่ถูกเวนคืนให้
 
           สำหรับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินในเขต พ.ร.ฎ. เช่น การซื้อขาย หรือการโอนเปลี่ยนแปลงสามารถกระทำได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวง ส่วนการปลูกสร้างใด ๆ ในที่ดินควรตรวจสอบกับกรมทางหลวงก่อน
 
วิธีดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ดำเนินการได้ 3 วิธี  คือ
 
1. โดยวิธีจัดซื้อ

     1.1 จัดซื้อโดยวิธีปรองดองซื้อขายทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ฏ.
            การดำเนินการกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยหลักการแล้วจะดำเนินการขอออก พ.ร.ฏ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ทุกโครงการ แต่ในระหว่างที่ ดำเนินการขอออก พ.ร.ฎ. ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. จน พ.ร.ฎ.
ประกาศใช้บังคับประมาณ 8 - 10 เดือนในช่วงเวลานี้ก็จะดำเนินการโดยวิธีปรองดองไปก่อนเพื่อเป็นการลดปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ถูกเวนคืนและทำให้สามารถได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินได้รวดเร็วขึ้น

     1.2 โดยวิธีการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 
2. โดยการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งจะระบุท้องที่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด
และความกว้างของเขต พ.ร.ฎ.

     2.1 การปิดประกาศ พ.ร.ฎ. จะปิดประกาศไว้ตามสถานที่ดังนี้
           2.1.1 ที่ทำการของเจ้าหน้าที่
           2.1.2 ศาลากลางจังหวัด หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
           2.1.3 สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือ
                     สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา
           2.1.4 ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต
           2.1.5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการเทศบาล
           2.1.6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่
 
3. โดยการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ
 
ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
1. การสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้นผู้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนจะแจ้งกำหนด
วันเข้าทำการสำรวจเป็นหนังสือให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
 
2. การกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนจะดำเนินการโดยคณะกรรมการปรองดอง (ในขั้นปรองดอง)
หรือคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น (ในขั้น พ.ร.ฎ.) หรือคณะกรรมการกำหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์
ที่จะต้องเวนคืน (ในขั้น พ.ร.บ.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งประกอบด้วย ผู้แทนของเจ้าหน้าที่หนึ่งคน
ผู้แทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผู้แทนของหน่วยงานอื่นของรัฐหนึ่งคน ผู้แทนสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคา
เบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน
 
3. การกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จะกำหนดให้แก่บุคคลต่อไปนี้

     3.1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน

     3.2 เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับ
            พระราชกฤษฏีกาหรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

     3.3 ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
            ซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาหรือได้ทำขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และการเช่านั้น
            ยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือนหรือ
            สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงกำหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออก
            จากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ

     3.4 เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา

     3.5 เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับ
            พระราชกฤษฎีกาแต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจำต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจาก
            เจ้าของที่ดินเงินค่าทดแทนตามข้อ 3.5 นี้พึงกำหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอนค่าขนย้ายและค่าปลูกสร้างใหม่
           (ในสภาพเดิม)

     3.6 บุคคลผู้เสียสิทธิ์ในการใช้ทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืน
            ตามมาตรา 1349 หรือ มาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีที่บุคคลเช่นว่านั้น
            ได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว
 
4. การกำหนดค่าทดแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยคำนึงถึง

     4.1 ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ
            พระราชกฤษฎีกา

     4.2 ราคาของอสังหาริมพรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

     4.3 ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

     4.4 สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น

     4.5 เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

     4.6 การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเวนคืน

     4.7 ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าทดแทน
            ให้ได้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าค่าเสียหายนั้นมีอยู่จริงโดยมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
 
          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม
 
5. การปิดประกาศราคาที่กำหนดเมื่อคณะกรรมการได้กำหนดราคาค่าทดแทนแล้วจะปิดประกาศราคาไว้ตามสถานที่เดียวกัน
กับที่ปิดประกาศ พ.ร.ฎ. ในข้อ 2.1
 
6. การจัดทำบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขายเมื่อคณะกรรมการฯ ได้กำหนดค่าทดแทนแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าของทรัพย์สินมาทำบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขาย
 
7. การจ่ายเงินค่าทดแทน เมื่อทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายแล้วกรมทางหลวงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนทั้งหมด
ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินภายใน 120 วัน นับแต่วันทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขาย
 
          กรณีเป็นที่ดิน กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าทดแทนเมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้จดทะเบียนหรือแก้ไขหลักฐาน
ทางทะเบียนแล้ว
 
          เมื่อประกาศใช้ พ.ร.ฎ. และมีประกาศกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนแล้ว หากเจ้าของ
ทรัพย์สินไม่ยินยอมจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายหรือยินยอมจัดทำบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาซื้อขาย
แต่ไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในกำหนดเวลา เจ้าหน้าที่จะนำเงินไปวางต่อศาลหรือต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือ
นำเงินไปฝากธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ร้องขอรับเงินภายใน 10 ปี
นับแต่วันที่ได้นำเงินวางต่อศาลหรือต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากธนาคารออมสิน เงินค่าทดแทนนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน
 
8. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อครอบครองรื้นถอนสิ่งปลูกสร้าง

     8.1 กรณีทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขาย ถ้าเจ้าของไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะรื้อถอนได้
ตามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาหซื้อขาย

     8.2 กรณีไม่ทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งครอบครอง วางเงินและรื้อถอน
ตามกฎหมายต่อไป
 
สิทธิ หน้าที่และผลประโชยน์ของผู้ถูกเวนคืน
 
ขั้นการจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง
 
1. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ปักหลักแนวเขตทาง

2. ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ต่อสำนักงานที่ดิน โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดแบ่งแยกกรมทางหลวงจะเป็นผู้จ่ายเอง

3. นำชี้หมุดหลักเขตที่ดิน

4. นำสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น

5. แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด น.ส.3, น.ส.3 ก ฯลฯ)ทะเบียนสมรสและอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงรายได้จากการเช่าหรือประกอบการค้า หลักฐานการเสียภาษีหรือรายได้จากการประกอบอาชีพอันชอบด้วยกฎหมายตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ

6. ให้ถ้อยคำแก่เจ้าหน้าที่ตามความจริง

7. ลงชื่อรับรองการให้ถ้อยคำ รับรองแนวเขตที่ดิน รับรองรายละเอียด สิ่งปลูกสร้างและรับรองต้นไม้ยืนต้น
8. ไม่มีสิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
 
ขั้นพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)
 
เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-7 เช่นเดียวกันกับในขั้นปรองดองแล้ว ผู้ถูกเวนคืนในขั้น พ.ร.ฎ. จะมีสิทธิ หน้าที่เพิ่มเติมคือ
 
1. กรณีตกลงราคาหรือทำสัญญาที่ดิน เจ้าของมีหน้าที่ไปแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนหรือจดทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานดำเนินการกับสำนักงานที่ดิน

2. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์

3. กรณีที่ดินติดจำนองจะต้องดำเนินการปลอดจำนองก่อนหรือได้รับความยินยอมจากผู้รับจำนองเป็นหลักฐานก่อนรับเงิน

4. มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในกรณีที่กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าทดแทนพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซื้อขายนั้น

5. หากไม่พอใจในราคาหรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการฯ กำหนดสามารถรับเงินไปก่อน แล้วยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทน โดยสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ

6. มีสิทธิฟ้องคดี แยกได้ 2 กรณี คือ

     6.1 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์ ในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยดังกล่าว

     6.2 กรณีที่ยื่นอุทธรณ์ไว้จนระยะเวลาล่วงเลยมาจนครบ 60 วันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย ในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีภายใน 1 ปี แต่วันที่ครบกำหนดเวลา 60 วัน ดังกล่าว

7. สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนบางส่วน เจ้าของจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนพิจารณาเวนคืนส่วนที่เหลือซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้และหากเจ้าหน้าที่ไม่เวนคืนตามที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะร้องขออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

8. ที่ดินถูกเวนคืนบางส่วน ถ้าส่วนที่เหลือน้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวาหรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลือนั้นมิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกันหากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย
 
ขั้นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
 
          กรมทางหลวงจะดำเนินการขอออก พ.ร.บ. รายที่กรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของรัฐรวมทั้งรายที่ได้วางเงินไว้ต่อศาล หรือวางเงินไว้ต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน   ทั้งนี้  เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ตกเป็นของรัฐ
 

Tags : การเวนคืนที่ดิน การครอบครองปรปักษ์ การอายัดที่ดิน รู้ทันป้องกันการทุจริตที่ดิน เสียสิทธิที่ดินได้อย่างไร ทางจำเป็นคือ จำนอง ขายฝาก เกี่ยวกับกรมที่ดิน

ความคิดเห็น

 1. 1
  ณัฐวิดา
  ณัฐวิดา ikowpoon@hotmail.com 23/10/2012 10:08

  อยากทราบว่าการทำถนน ราดยาง ผ่านที่ดินของเรา หลวงจะมีการเวนคืนให้หรือปล่าว กรณีนี้มีการเพาะปลูกพืชและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้มีการเจรจาต่อรองกลับเจ้าของที่ดิน ซึ่ง เป็นคนแก่และไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ กฎหมายต่่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่า นำความเจริญมาให้ที่ดินของประชาชน แต่ไม่มีหนังสือใดๆเลย และยังทำการดันพืชไร่ของเจ้าของที่ดินเสียหายหลายบาท และยังบอกอีกว่าไม่มีการเวนคืนใดๆทั้งสิ้น ซึ่งกรณีแบบนี้ดิฉันไม่เคยเจอ อีกอย่างยังขุดที่หน้าดินบริเวณรอบๆมาถมถนน โดยอ้างว่าเป็นการยกระดับถนน ปล. ผู้เสียหายไม่กล้าร้องเรียน กลัวโดนจับเค้าคุก เพราะขัดขวางเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ แต่ดิฉัน อยากจะต่อว่า....แม่งโกงเอาไป แดก* กันเอง*

 2. 2
  สุพัตรา
  สุพัตรา chomsan_asenon@hotmail.com 07/09/2012 19:20

  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพัน บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่าเวนคืน เนื่องจากกรรมการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุมัติเงินบางส่วนให้ชาวบ้าน แต่บางส่วนก็ได้รับแล้ว บางส่วนที่ยังไม่ได้รับทางกรรมการแจ้งกับชาวบ้านว่า งบประมาณไม่พอจ่าย จะขอตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่พื้นที่ที่ถูกเวรคืนใหม่ จะตรวจสอบได้ไงในเมื่อพื้นที่ที่ถูกเวรคืนทางกรมทรัพยากรได้โค่นต้นไม้ไปหมดแล้วและอ้างว่าส่วนที่โค่นไปแล้วก็ถือให้แล้วไปและให้นับส่วนที่เหลือ ซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมเลยกับชาวบ้านเลย อยากขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน เราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ


 3. 3
  baannut99
  baannut99 23/05/2012 00:24

  http://map-server.doh.go.th/complainboard_doh/topicpeople.asp ลองร้องเรียนไปที่นี่ดูค่ะ

 4. 4
  ธัญญารัตน์ สิงห์ผาสุข

  ตอนนี้บ้านที่อยู่ถูกเวนคืนคะ เพื่อทำถนนทางวงหมายเลข4112สายบางมด - พุนพิน ตอนพุนพิน - ไชยา  มีหนังสือให้ไปทำสัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเขตทางหลวง หนังสือจ่ายแต่ค่าทดแทนค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและค่าเสียหาย เป็นเงิน 230571 บาท อยากทราบว่าทำไมเราถึงไม่ได้ค่าที่ดินด้วย ที่ดินโฉนดที่ 17533 คะท่านใดที่มีความรู้เรื่องนี้ช่วยหน่อยคะ 

 5. 5
  baannut99.com
  baannut99.com baannut99@hotmail.com 23/11/2010 20:06

  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์


  ๑. กฎหมายที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์


  กฎหมายที่ใช้บังคับทั่วไปก็คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการต่างๆแม้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับกิจการนั้น กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ต่างหากก็ตาม หากการใดไม่มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ให้นำเอาบทบัญญัติของกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้ได้
  กฎหมายที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญ เช่น
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๓๔
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๙ (บัญญัติว่าการเวนคืนจะต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตลอดจนผู้ทรงสิทธิที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยการกำหนดค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน)
  - พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๖๘ (บัญญัติว่า เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์)
  - คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ (วางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทน)
  การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จำเป็นจะต้องพิจารณา หรือใช้กฎหมายที่มีใช้บังคับย้อนหลังไปอย่างน้อย ๒ ปี ถึง ๕ ปี กล่าวคือ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้มีผลใช้บังคับระหว่าง ๒ – ๕ ปี (ถูกยกเลิก) แต่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๖ กำหนดให้มีผลใช้บังคับระหว่าง ๒ – ๔ ปี ซึ่งฉบับนี้ปัญหาฟ้องต่อศาลยังไม่เกิด จนกระทั่งมีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินในบริเวณดังกล่าว และเมื่อมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกเวนคืน การใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี และจนกระทั่งขั้นสุดท้าย ผู้ถูกเวนคืนใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ซึ่งศาลจะพิจารณาคดีโดยนำข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นย้อนหลังไปหลายปีขึ้นวินิจฉัย ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ถูกยกเลิกไป หรือเฉพาะส่วนที่ถูกยกเลิก อาจมีความจำเป็นต้องนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดย้อนหลังไป

  ๒. ขั้นตอนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์


  เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการอันจำเป็น ฯลฯ ก็จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนแล้วเข้าทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนนั้น แล้วตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนแล้วประกาศให้ทราบ ต่อไปก็ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีผลให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของ “เจ้าหน้าที่” คือ รัฐหรือหน่วยงานที่จำเป็นที่จะต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่จะต้องจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนก่อนจึงมีสิทธิเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น
  บางกรณีอาจจะมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยมิได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาก็ได้ ซึ่งก็จะมีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และจำนวนเงินค่าทดแทนเช่นเดียวกัน

  ๓. การกำหนดค่าทดแทน
  ตามพระราชบัญญัติเวนคืน พ.ศ. ๒๕๓๐ ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๑ เงินทดแทนให้กำหนดโดยคำนึงถึง
  (๑) ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด (ในวันที่ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน)
  (๒) ราคาที่กำหนดไว้เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ปกติต่ำมาก)
  (๓) ราคาประเมินเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมในการโอน (ปกติต่ำมาก แต่ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๓๕ กรมที่ดินได้ปรับราคาประเมินให้สูงกว่าเดิมมากขึ้น)
  (๔) สภาพที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และ
  (๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน (ต่อมากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้คำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน)
  เท่าที่ผ่านมาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนให้ต่ำมาก ผู้ถูกเวนคืนเกิดความรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม แม้จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีแล้ว ก็ยังได้ตัวเลขค่าทดแทนที่ต่ำมาก จึงจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลต่อไป ผลปรากกว่าส่วนใหญ่ศาลพิพากษาให้ค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจนเป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้จะต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป

  ข้อสังเกต
  ๑. ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ วางหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดค่าทดแทนให้สูงขึ้น (มาตรา ๑๐ ทวิ)
  ๒. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๔๙ บัญญํติถึงการกำหนดค่าทดแทนว่า “การเวนคืนจะต้องใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้นตามที่กฎหมายบัญญัติโดยการกำหนดค่าทดแทน ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน”


  ๔. การอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี  ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ไม่พอใจในราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือจำนวนเงินทดแทนที่คณะกรรมการกำหนด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนนั้น

  ๕. การฟ้องคดีต่อศาล
  ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคำอุทธรณ์ (ทางปฏิบัติส่วนมากรัฐมนตรีจะไม่วินิจฉัยอุทธรณ์)
  ในกรณีรัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น   


  ที่มา:http://www.sahanetilaw.com/

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view