สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ค่าใช้จ่ายในการทำจำนอง

ค่าใช้จ่ายในการทำจำนอง

ค่าใช้จ่ายในการทำจำนอง

   กรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บ

 + ค่าคำขอ แปลงละ 5บาท

 + ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 1% ของวงเงินจำนอง แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท ถ้าเป็นการจำนอง สำหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกำหนด  0.5% แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท

  + ค่าอากรแสตมป์ กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน2,000 บาท หรือเศษของ 2,000บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร ๕

  + ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย

  + ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

 

  นายทุนเป็นผู้จัดเก็บ

   - ดอกเบี้ยล่วงหน้า 2เดือน หรือ 3เดือน (แล้วแต่ตกลง)

   - ค่าปากถุง (แล้วแต่ตกลง)

* ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะหักจากเงินต้นทั้งสิ้น ที่เหลือจากหักค่าใช้แล้ว จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คเงินสดทันทีที่สำนักงานกรมที่ดินในวันที่ทำสัญญา ค่าใช้จ่ายที่เสียกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีหลักฐานใบเสร็จแสดง *

 

 ขั้นตอนในการจดจำนอง มีดังนี้  

 • ประชาสัมพันธ์-รับบัตรคิว
 • รับคำขอและสอบสวน
 • ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 • ลงบัญชีรับทำการ
 • ตรวจอายัด
 • ประเมินทุนทรัพย์
 • เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
 • พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
 • คู่กรณีลงนามในสัญญา
 • เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 • แจกโฉนดให้กับผู้รับจำนอง
 • ผู้จดจำนองรับเงินสดทันที และกลับบ้านได้

   

Tags : จำนอง จำนองบ้าน ค่าใช้จ่ยจำนอง เอกสารจำนอง ขายฝาก ค่าใช้จ่าย ภาษี กรมที่ดิน สำนักงานกรมที่ดิน 

view