สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กฏหมายเกี่ยวกับที่ดินสปก.,

กฏหมายเกี่ยวกับที่ดินสปก.,

พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘......

อ่านต่อ
การขอออกโฉนดที่ดินใหม่

การขอออกโฉนดที่ดินใหม่

การขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ทำอย่างไรดี..เมื่อโฉนดที่ดินหาย หรือชำรุด ท่านต้องไปสำนักงานกรมที่ดิน และแจ้งทางเจ้าพนักงานที่ดินให้ออกใบแทน หนังสื......

อ่านต่อ
การรับมรดกที่ดินสปก.

การรับมรดกที่ดินสปก.

การรับมรดกที่ดินสปก. ส.ป.ก. 4-01 คือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่......

อ่านต่อ
การเวนคืนที่ดิน

การเวนคืนที่ดิน

การเวนคืนที่ดิน การเวนคืนที่ดิน การเวนคืนที่ดินเป็นวิธีพัฒนาที่ดินโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีลักษณะการดำเนินการ โดยบังคับซื้อ ที่ดิน......

อ่านต่อ
เตรียมพร้อมก่อนไป"กรมที่ดิน"

เตรียมพร้อมก่อนไป"กรมที่ดิน"

เตรียมพร้อมก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดิน 1. ก่อนไปติดต่อสำนักงานที......

อ่านต่อ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การได้มาซึ่งที่ดินหรือการทำนิติก......

อ่านต่อ
หนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน

หนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน

หนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน มารู้จักเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับ"ที่ดิน"กันดีกว่า "ที่ดิน"เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและประโยชน์แก่มนุษย์มาก เช่น ใช้เ......

อ่านต่อ
ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ

ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ

"ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ" ที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธ......

อ่านต่อ
"เสียสิทธิที่ดิน" ได้ยังไง

"เสียสิทธิที่ดิน" ได้ยังไง

การเสียสิทธิในที่ดิน การเสียสิทธิในที่ดิน มีได้หลายประการ เช่น การเสียสิทธิตา......

อ่านต่อ
"ที่ดิน"ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้

"ที่ดิน"ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้

“ที่ดิน” ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ การออกโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดิ......

อ่านต่อ
คำแนะนำในการทำนิติกรรมสัญญา

คำแนะนำในการทำนิติกรรมสัญญา

คำแนะนำในการทำนิติกรรมสัญญา ๑. ต้องพิจารณาความสามารถของคู่สัญญาเสียก่อนว่า กฎหมายให้สิทธิกร......

อ่านต่อ
คำแนะนำในการไปติดต่อเพื่อขอทำการรังวัดที่ดิน

คำแนะนำในการไปติดต่อเพื่อขอทำการรังวัดที่ดิน

คำแนะนำในการไปติดต่อเพื่อขอทำการรังวัดที่ดิน ในช่วง พ.ศ. 2532-2536 ประชาชนผู้มาติดต่อสำนั......

อ่านต่อ
การขอรับมรดกที่ดิน

การขอรับมรดกที่ดิน

การขอรับมรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ( เ......

อ่านต่อ
การโอนมรดกโดยมีผู้จัดการมรดก

การโอนมรดกโดยมีผู้จัดการมรดก

การโอนมรดกโดยมีผู้จัดการมรดก การโอนมรดก นอกจากจะดำเนินการได้โดยทายาทขอรับตามม......

อ่านต่อ
ภาระจำยอม คืออะไร

ภาระจำยอม คืออะไร

ภาระจำยอม ภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ......

อ่านต่อ
ทางจำเป็นคือ

ทางจำเป็นคือ

ทางจำเป็น ทางจำเป็นคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเรื่องทางจำเป็นไว้ในมาตรา ๑๓๔๙ ว่......

อ่านต่อ
การมอบอำนาจ คือ

การมอบอำนาจ คือ

การมอบอำนาจ การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลทาง ......

อ่านต่อ
การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง

การครอบครองปรปักษ์ การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง การที่บุคคลได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการครอบครองตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแล......

อ่านต่อ
รู้ทัน"ป้องกันการทุจริตที่ดิน"

รู้ทัน"ป้องกันการทุจริตที่ดิน"

การทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน การทุจริตเกี่ยวกับที่ดินส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปลอมแปล......

อ่านต่อ
การอายัดที่ดิน,การอายัดห้องชุด

การอายัดที่ดิน,การอายัดห้องชุด

การอายัดที่ดิน มาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เดิม ถูกยกเลิกโดยมาต......

อ่านต่อ
ที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือ ที่ดิน(สปก.)คือ

ที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือ ที่ดิน(สปก.)คือ

ที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือ ที่ดิน(สปก.)คือ ที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ดินที่รัฐยกให้เกษตรกรเพื่อเป็นที่ดินทำกิน หรือตามคำประกาศที่เรียกกันว่า ส.ป.ก......

อ่านต่อ
ชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน ได้ทางATM และINTERNET ไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป

ชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน ได้ทางATM และINTERNET ไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป

การชำระค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน "ไม่ต้องพกเงินสด มาทำธุรกร......

อ่านต่อ
มารู้จัก หนังสือครอบครองสิทธิ์ (ส.ค.1) กัน

มารู้จัก หนังสือครอบครองสิทธิ์ (ส.ค.1) กัน

มารู้จัก หนังสือครอบครองสิทธิ์ (ส.ค.1) กัน มาตรา 5 แห่งพระราชบั......

อ่านต่อ
view