สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรียนและที่ดินเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากฐานทรัพย์สิน คือเก็บจากเจ้าของโรงเรือนและที่ดินที่เจ้าของมิได้อยู่อาศัย......

อ่านต่อ
ภาษีป้าย 2558

ภาษีป้าย 2558

ภาษีป้าย ปัจจุบันเราจะพบเห็นภาษีป้ายเป็นจำนวนมากทั้งป้ายชื่อ ป้ายโฆษณา โดยเฉพาะในตัวเมืองที่เจริญจะเห็นป้ายโฆษณาจำนวนมากมาย ป้ายต่างๆเหล่......

อ่านต่อ
ภาษีมรดก  (อีกครั้ง)???

ภาษีมรดก (อีกครั้ง)???

ภาษีมรดก (อีกครั้ง)??? พลันเมื่อมีการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ......

อ่านต่อ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ข้อ ๑. เงินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษ......

อ่านต่อ
อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ กรณีต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ การจดทะเบียนโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน ต้องเสียอากรแสตมป์......

อ่านต่อ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม......

อ่านต่อ
สิทธิหักลดหย่อนภาษี

สิทธิหักลดหย่อนภาษี

ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว ......

อ่านต่อ
“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ

“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ

“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ สอบถามสถานะ “คืนเงินภาษี” ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” ได้ทางเว็บไซท......

อ่านต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากร

กฎหมายเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากร

กฎหมายเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากร มาตรา 3 เตรส ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่ง ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเม......

อ่านต่อ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใหม่

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใหม่

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ออกมาสร้างความฮือฮา ปนความกังวลใจเล็กๆเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ........

อ่านต่อ
เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี

เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี

เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี ? เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น ค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมาย ว่าด้......

อ่านต่อ
กฎหมาย ปปง.ฉบับใหม่เข้มตรวจฟอกเงิน 9 อาชีพ

กฎหมาย ปปง.ฉบับใหม่เข้มตรวจฟอกเงิน 9 อาชีพ

กฎหมาย ปปง.ฉบับใหม่เข้มตรวจฟอกเงิน 9 อาชีพ กฎหมาย ปปง.ฉบับใหม่เข้มตรวจฟอกเงิน 9 อาชีพ แจ็......

อ่านต่อ
เลิกเว้นภาษีราคาบ้านขึ้น6%

เลิกเว้นภาษีราคาบ้านขึ้น6%

เลิกเว้นภาษีราคาบ้านขึ้น6% ห่วงมาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหมดอายุดันราคาพุ่งกว่า 6......

อ่านต่อ
ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินธุรกิจมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรก......

อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ

หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ

หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. คำว่า "ขาย" ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ ห......

อ่านต่อ
การได้มาซื่งอสังหาริมทรัพย์

การได้มาซื่งอสังหาริมทรัพย์

การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในทางภาษีอากรโดยเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น 2 กรณี คือ 1. การได้มาซ......

อ่านต่อ
ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันขอ......

อ่านต่อ
ตัวอย่างการคำนวณภาษีขายอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างการคำนวณภาษีขายอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างการคำนวณภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ + อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา + อสังหาร......

อ่านต่อ
กฏหมายภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์

กฏหมายภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์

กฏหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ......

อ่านต่อ
view