สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาษีหมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากประชาชน เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ

ประเภทของภาษี

1. ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นชำระแทนตนเองได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี มรดก

2. ภาษีทางอ้อม หมายถึงภาษีที่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นชำระแทนตนเองได้ ผู้ประกอบไม่ต้องเสียเองโดยผู้บริโภคเป็นผู้เสียแทน

หน่วยงานในการจัดเก็บภาษีอากร
  1. กรมสรรพกร เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. กรมสรรสามิตเก็บ ภาษีสุรา ภาษีบุหรี่ น้ำมัน ปูนซีเมนต์ ไพ่
  3. กรมศุลกากร เก็บภาษีนำเข้าและส่งออก
  4. ส่วนราชการท้องถิ่น ภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือน ภาษีป้าย

อัตราในการจัดเก็บภาษี
  1. อัตราก้าวหน้า จัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อรายได้สูงขึ้นจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้
  2. อัตราคงที่ ไม่ว่ารายได้สูงต่ำอย่างไรเก็บอัตราภาษีในอัตราเดียวกัน
  3. อัตราถอยหลัง จัดเก็บภาษีในอัตราที่ลดลงเมื่อผลิตสินค้าได้มากเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาษีที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในการจ่ายรายได้มากที่สุดได้แก่ การเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า เมื่อผลิตสินค้าหรือมีทรัพย์สินมากเท่าไหร่ก็จะต้องเสียภาษีมากขึ้นเท่านั้น

อัตราศุลกากร
  1. อัตราศุลกากรเดี่ยว เก็บเข้าออกทุกๆประเทศที่ค้าขายด้วยในอัตราที่เท่ากัน
  2. อัตราซ้อนเก็บในอัตราที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีการค้าที่เก็บจากสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย เริ่มใช้เมื่อ พ. ศ 2535 เรียกเก็บร้อยละ 7

การเสียภาษี
" การเสียภาษี " เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ซึ่งรัฐจะนำภาษีที่จัดเก็บได้นำไปจัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสร้างสวัสดิการด้านต่างๆแก่ประชาชน และพัฒนาโครงสร้างความเจริญในระดับภูมิภาค กระจายไปในทุกท้องที่ แม้ว่าจะมีความห่างไกลเพียงใด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ดังนั้น ประชาชนจึงควรตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อส่วนรวมนี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเสียภาษีโดย ถูกต้อง ส่วนภารกิจของภาครัฐคือ การบริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษี ที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องเที่ยงตรงและมีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนผู้เสียภาษีทุกคน

ที่มา:หนังสือภาษีอากร(ตามประมวลรัษฎากร)

 

view