สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี

ออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี

ออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้าบุคคลปัจจุบันที่มีเงินฝากเพิ่ม และลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560  – 31 มกราคม 2561 ในบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง จะได้รับดอกเบี้ยโบนัสระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560  – 31 มกราคม 2561 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส ในกรณีที่มียอดเงินฝากส่วนเพิ่มในแต่ละวันเทียบกับฐานเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ 3 ล้านบาท – 10 ล้านบาท
  • ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม
   ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน - ฐานเงินฝาก
  • ฐานเงินฝาก
   • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ฐานเงินฝาก คือ ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 17 ตุลาคม 2560
   • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560  – 31 มกราคม 2561   ฐานเงินฝาก ณ สิ้นวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เท่ากับ ศูนย์บาท
  • อัตราดอกเบี้ยโบนัส สำหรับยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม (ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)  

ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม
(ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน - ฐานเงินฝาก)

ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี)
(เฉพาะยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม)

1) 0 -< 3,000,000  บาท
ไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส
2) 3,000,000 - 10,000,000 บาท
รับดอกเบี้ยโบนัส 0.30% เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติ
3) >10,000,000 บาท
ไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัส
การคำนวณดอกเบี้ยโบนัส (รายละเอียดการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสแสดงใน website www.uob.co.th และประกาศของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยปกติเมื่อรวมดอกเบี้ยโบนัส (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560)
ยอดรวมเงินฝาก ณ สิ้นวัน (บาท)

 

ยอดเงินส่วนที่เท่ากับฐานเงินฝาก

ดอกเบี้ยโบนัส
(ต่อปี)

 ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม 3 ล้านบาท - 10 ล้านบาท
(ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน
ฐานเงินฝาก)

ดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยโบนัส (ต่อปี)

< 3,000,000
1.00%
-
-
3,000,000 -< 30,000,000
1.35%

0.30%
เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติ (เฉพาะยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม

3 ล้านบาท - 10 ล้านบาท)
1.65%*
30,000,000  -< 100,000,000
1.45%
1.75%**
>= 100,000,000
1.55%
1.85%***

หากยอดเงินฝากส่วนเพิ่มน้อยกว่า 3,000,000 บาท หรือ มากกว่า 10,000,000 บาทลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติทั้งจำนวน

หากยอดเงินฝากส่วนเพิ่มน้อยกว่า 3,000,000 บาท หรือ มากกว่า 10,000,000 บาทลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติทั้งจำนวน

อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อคิดดอกเบี้ยโบนัส 106 วัน และคงเงินฝากตลอด 1 ปี
* เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.44% ต่อปี
** เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.54% ต่อปี
*** เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.64% ต่อปี

 • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยโบนัส รวมกับดอกเบี้ยปกติ และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน การทำรายการฝาก – ถอน ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ธนาคารไม่คำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันหยุดนั้นๆ โดยยอดเงินส่วนเพิ่ม/ลดนั้นจะถูกคำนวณดอกเบี้ยโบนัสในวันทำการถัดไป แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • บัญชีออมทรัพย์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • อัตราดอกเบี้ย ยอดเงินฝากขั้นต่ำ เงื่อนไขการเปิดบัญชี เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย วิธีการคำนวณดอกเบี้ย จำนวนบัญชีที่เปิดได้ ภายใต้บัญชีออมทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555
ที่มา:ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

Tags : ออมทรัพย์ ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง รับดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view