สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน

 
คุณสมบัติผู้ฝาก
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
การฝาก
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
การถอน
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
อัตราดอกเบี้ย
 • ร้อยละ 1.40 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.647 ต่อปี)
 • เมื่อครบระยะเวลาฝาก
 • ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก
 • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
ภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
ระยะเวลารับฝากเงิน
 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2560
สอบถามข้อมูลที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ โทร.1115
ที่มา:ธนาคารออมสิน

Tags : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน , ธนาคารออมสิน , เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ , เงินฝาก

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view