สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่


เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่
 1. ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 1 คน เปิดได้ 1 บัญชี และไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคล และเป็นบัญชีประเภทที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook)
 2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile banking (SCB EASY APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)
 3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ไม่สามารถใช้กับบริการบัตร บริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าประเภทใด
 4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ทำรายการต่าง ๆ ผ่านช่องทางได้ ดังต่อไปนี้
  4.1 สาขาของธนาคาร : ทำรายการฝากเงินสด และเช็ค
  4.2 เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling) : ทำรายการฝากเงินสด
  4.3 บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) : ทำรายการถอนเงินสด
  4.4 Mobile banking (SCB EASY APP) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ไปยังบัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารตามปกติ ในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วย
 5. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน โดยจะนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) โดยดอกเบี้ยจะคำนวณ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ตัวอย่าง : ผู้ฝาก ฝากเงินจำนวน 300,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้ จำนวนเงินส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00* ดังนั้นจะได้รับดอกเบี้ย (200,000x3.00%) = 6,000 บาทต่อปี จำนวนเงินส่วนที่เกิน 200,000 บาทขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50* ดังนั้นจะได้รับดอกเบี้ย (100,000x0.50%) = 500 บาทต่อปี รวมเงินดอกเบี้ยรับ = 6,500 บาทต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามตัวอย่างนี้ คือ 2.17% (การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ระหว่าง 0.50% - 3.00% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก และ จำนวนเงินฝากของ ลูกค้า) * อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 6. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
เงื่อนไขชุดเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ อีซี่ พร้อมสมัคร SCB Easy Application ให้สำเร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน จะได้รับสิทธิดังนี้
  (ก) รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 GB. มูลค่าสูงสุด 450 บาท เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ (1)
  (ข) จ่ายบิลฟรีไม่อั้น เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ (2)
 • รับสิทธิโอนเงินฟรี เมื่อสมัครบริการ SCB พร้อมเพย์ สำเร็จ
  (ค) โอนเงินฟรี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ (3)
 (1) เงื่อนไขการได้รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 GB. มูลค่าสูงสุด 450 บาท ในชุดเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่
 1. สำหรับลูกค้าเครือข่าย AIS DTAC และ TrueMove H ที่สมัครใช้บริการ SCB Easy Application ผ่านพนักงานสาขา ตู้เอทีเอ็ม หรือสมัครด้วยตัวเองผ่าน SCB Easy Application เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 และไม่เป็นการยกเลิกการใช้บริการเพื่อสมัครใช้บริการใหม่ระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่น
 2. เมื่อ Login เข้าระบบเพื่อใช้งาน และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิที่เบอร์ *465*77*001# แล้วกดโทรออก (ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กำหนด) โดยเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับ SCB และเป็นเบอร์ที่ใช้งานแอพลิเคชั่น SCB Easy ลูกค้าจะได้รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ต 1 GB. มูลค่าสูงสุด 150 บาท ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันจากธนาคาร
 3. รับเพิ่มแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตอีก 2 GB. มูลค่าสูงสุด 300 บาท หากมีการทำธุรกรรมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้แก่ การจ่ายบิลต่างๆ เติมเงินมือถือ เติมเงิน Easy Pass ที่ทำผ่าน www.scbeasy.com หรือ m.scbeasy.com หรือ SCB Easy Application เท่านั้น ภายใน 1 เดือนปฎิทินหลังจากเดือนที่มีการ Login และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน โดยลูกค้าจะได้รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตภายในระยะเวลา 14 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ลูกค้าทำธุรกรรมสำเร็จตามเงื่อนไข
 4. ธนาคารจะเติมแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตเข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ และเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับ SCB และเป็นเบอร์ที่ใช้งานแอพลิเคชั่น SCB Easy เท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าต้องยังคงสถานะการใช้บริการแอพลิเคชั่นอยู่จนถึงวันที่ธนาคารเติมแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตให้
 5. จำกัดสูงสุดสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน 240,000 สิทธิแรก/เดือน โดยลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ 1 ครั้ง และ ได้รับแพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 3 GB
 6. สำหรับลูกค้าเครือข่าย AIS ที่มีสถานะปกติ และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับสิทธิการใช้แพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ต 1 GB. นาน 7 วัน หรือ 2 GB. นาน 14 วัน และสิ้นสุดอัตโนมัติเวลา 23:59 น. นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับแพ็กเกจ
  สำหรับลูกค้าเครือข่าย DTAC และ TrueMove H ที่มีสถานะปกติ และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับสิทธิการใช้แพ็กเกจเสริมฟรีอินเทอร์เน็ต 1 GB. หรือ 2GB. นาน 30 วัน และสิ้นสุดอัตโนมัติเวลา 23:59 น. นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการรับแพ็กเกจ
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตฟรี จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการให้บริการ ทั้งนี้ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ AIS โทร 1175/DTAC โทร 1678 / TrueMove H โทร 1242
 8. ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเป็นที่สุด
(2) เงื่อนไขจ่ายบิลฟรี ไม่อั้น
 1. เติมเงิน จ่ายบิลฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อทำรายการผ่าน SCB EASY
 2. ฟรีค่าธรรมเนียมรายการไม่จำกัดจำนวน สำหรับลูกค้าที่ชำระสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือเติมเงิน (Top Up) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60 ผ่านช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ที่กำหนดดังนี้ SCB Easy Net (www.scbeasy.com), SCB Easy Application, UP2ME Application เท่านั้น
(3) เงื่อนไขโอนฟรี SCB พร้อมเพย์
 1. ผู้โอนเงินต้องมีบัญชี SCB ที่ใช้บริการพร้อมเพย์ และทำรายการโอนเงินผ่านช่องทาง ATM, SCB Easy App, SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ และปลายทางผู้รับโอนต้องมีบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์เท่านั้น
 2. ผู้โอนสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน แต่ขึ้นอยู่กับวงเงินในแต่ละช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้
 3. โปรโมชั่นโอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้บริการพร้อมเพย์นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 หลังจากนั้นธนาคารจะ คิดค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
เงื่อนไขทั่วไป
 • ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการให้ครบทุกบริการ ภายใน 19 ส.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 และต้องปฏิบัติครบตามเงื่อนไข จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่กำหนด
 • สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้าไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-777-7777
ที่มา:ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

Tags : เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ , เงินฝาก , scb , เงินฝากไทยพาณิชย์ , ธนาคารไทยพาณิชย์ , เงินออม

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view