สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อัลตร้าเซฟวิ่ง

อัลตร้าเซฟวิ่ง

อัลตร้าเซฟวิ่ง

 
อัลตร้าเซฟวิ่ง บัญชีเงินฝากแนวคิดใหม่ที่รวมข้อดีของเงินฝากออมทรัพย์ และประจำไว้ในเล่มเดียว ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ พร้อมความคล่องตัวกว่า ให้เบิกถอนเงินสดได้ และพิเศษยิ่งกว่าให้รับดอกเบี้ยได้ทุกเดือน เหมาะสำหรับ การลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูงและยังได้รับผลตอบแทนที่ดี
 
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
 • มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย
 • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน
 
อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • สามารถเบิกถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
 • สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 • การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
ค่าธรรมเนียม
 • ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้ง ต่อไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้ง ละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชี ยกเว้น กรณีปิดบัญชีภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี และมีการเบิกถอนมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งเดือนปฏิทินนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาทพร้อมกับค่าธรรมเนียมการถอน
การจ่ายดอกเบี้ย
 • ดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันและเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์–อาทิตย์และวันหยุดธนาคาร)
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ย 20,000 บาทแรกต่อปี
 • ภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
เอกสารเพื่อการเปิดบัญชี
 • บัตรประชาชน บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานองค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายติดในบัตร ซึ่งทางราชการออกให้
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
หมายเหตุ
 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือ โทร 1770
 
ที่มา:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Tags : เงินฝากประจำ , เงินฝากธนชาต , เงินฝากออมทรัพยืรับแบบประจำ , อัลตร้าเซฟวิ่ง

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view