สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Freever-more เป็นบัญชีเพื่อลูกค้าบุคคลธรรมดาทำการค้า ให้ธุรกิจเติบโตอย่างไม่จำกัด ด้วยบัญชีที่ฟรีไม่จำกัดจำนวน

Freever-more เป็นบัญชีเพื่อลูกค้าบุคคลธรรมดาทำการค้า ให้ธุรกิจเติบโตอย่างไม่จำกัด ด้วยบัญชีที่ฟรีไม่จำกัดจำนวน

Freever-more

 
บัญชีกระแสรายวัน Freever-more เป็นบัญชีเพื่อลูกค้าบุคคลธรรมดาทำการค้า ให้ธุรกิจเติบโตอย่างไม่จำกัด ด้วยบัญชีที่ฟรีไม่จำกัดจำนวน โดยไม่จำกัดยอดเงินคงค้างในบัญชี
 
เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ปรับปรุงบริการเรียกเก็บเช็คธนาคารต่างสาขาใหม่ (Inter branch Cheque Clearing) ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ขอให้ท่านเจ้าของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกท่าน ที่สั่งจ่ายเช็ค กรุณานำเงินสดและ/หรือโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามจำนวนหน้าเช็คที่ท่านสั่งจ่ายก่อนเวลา 16.00 น. สำหรับท่านเจ้าของบัญชีที่ฝากเช็คธนาคารต่างสาขาเพื่อเรียกเก็บ สามารถทราบผลการเรียกเก็บเช็คดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นบัญชีกระแสรายวันที่มอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ลูกค้าฟรี แบบไม่จำกัดจำนวน อาทิเช่น
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม / ฝาก / ถอน / โอนเงิน ข้ามเขตภายในธนาคารธนชาต
 • ซื้อสมุดเช็ค 1 เล่มแถมฟรี 1 เล่ม
 • โอนเงินต่างธนาคาร (ORFT) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต
 • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน
 • คล่องตัว ปลอดภัย ด้วยเช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด
 • บริการเรียกเก็บเช็คธนาคารต่างสาขา และทราบผลเรียกเก็บภายในวันเดียว (Inter branch Cheque clearing)
 • โดยคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 199 บาท/เดือน
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
 • มีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายเดือน 199 บาท/บัญชี
 • เป็นบัญชีที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • ใช้เช็คในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินจากบัญชี
 • ธนาคารจะจัดส่งใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) ให้แก่ผู้ฝาก
 • สามารถใช้ร่วมกับบัตร Debit ในการถอน/โอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของทุกธนาคารทั่วประเทศ
 • สามารถขอใช้บริการสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D)
 • สามารถใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (ค่าสินค้าและบริการที่ชำระได้)
 • สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีและขอ Statement ผ่าน Thanachart Contact Center 1770 และ THANACHART I-Net
 • สามารถใช้ร่วมกับ Cash Link Account บริการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน
 • การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
 • ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ของทุกเดือน (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร)
 • ดอกเบี้ยจะถูกโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน Freever-more โดยอัตโนมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยบัญชีกระแสรายวัน Freever-more เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับ หัก ณ ที่จ่าย เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคารในรายละเอียดเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยของธนาคาร
คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2559 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2561 และไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2562 และไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก จนถึง 10 ส.ค. 2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2563
 
หมายเหตุ
 1. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายรายเดือน 199 บาท/เดือน
เอกสารเพื่อการเปิดบัญชี
 • บัตรประชาชน บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานองค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายติดในบัตร ซึ่งทางราชการออกให้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
ถาม - ตอบ
 • ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ทำธุรกิจสามารถเปิดบัญชีกระแสรายวัน Freever-more ได้หรือไม่
  ลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องประกอบธุรกิจก็สามารถเปิดบัญชีกระแสรายวัน Freever-more ได้ เพียงแต่บัญชีดังกล่าวมีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจมากกว่า

 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more สามารถเปิดบัญชีร่วม (และ หรือ เพื่อ โดย) ได้หรือไม่
  สามารถเปิดบัญชีได้ แต่สำหรับการสมัครใช้บริการบัตร Debit ให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารเรื่องการให้บริการบัตร Debit

 • ค่าธรรมเนียมรายเดือนจะเก็บจากลูกค้าอย่างไร
  ระบบจะตัดจากบัญชี กระแสรายวัน Freever-more ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ในวันสิ้นเดือนของทุกๆเดือน โดยจะถือเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการของเดือนถัดไป

 • ปัจจุบันมีบริษัทใดบ้างที่ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านตู้ ATM CDM และiNet ได้?
  ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านตู้ ATM CDM และiNet ได้จาก เอกสารแนบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือ โทร.1770
ที่มา:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Tags : Freever-more เป็นบัญชีเพื่อลูกค้าบุคคลธรรมดาทำการค้า ให้ธุรกิจเติบโตอย่างไม่จำกัด ด้วยบัญชีที่ฟรีไม่จำกัดจำนวน , บัญฃีกระแสรายวัน , บัญชีออมทรัพย์ , บัญชีกระแสรายวัน , เงินฝาก , ธนชาต

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view