สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings

เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings

เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings

 
เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings
 
จุดเด่นของบริการ

- ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี
- เป็นบัญชีรองรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ที่สะดวกและคล่องตัว
 
วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นบัญชีสำหรับรองรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ
 
คุณสมบัติผู้ฝาก

- บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์
 
จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก

- ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 
จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ

- ไม่กำหนด
 
ระยะเวลาการฝาก

- เริ่มตั้งแต่ 2 มกราคม 2561 และจะปิดรับฝากเมื่อเงินฝากครบตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
 
การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน

- เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี
- เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
- บุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 
เงื่อนไขการถอน

- ถอนผ่านเคาน์เตอร์บริการทุกสาขาของธนาคาร
- ถอนโดยใช้ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร
 
เอกสารการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ โทร.0 2555 0555
 
ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Tags : เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings , ธ.ก.ส. , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view