สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่อเคหะ ลูกค้าดี Gsb Top Up Loan

สินเชื่อเคหะ ลูกค้าดี Gsb Top Up Loan

สินเชื่อเคหะ ลูกค้าดี Gsb Top Up Loan

 
สินเชื่อเคหะ
 
ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง
ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
 
คุณสมบัติผู้ขอกู้
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
วัตถุประสงค์การขอกู้
 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคู่สมรถจากสถาบันการเงินอื่น
 • ทั้งนี้ สามารถยื่นกู้วัตถุประสงค์เพื่อการไถ่ถอนจำนองร่วมกับการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารได้
จำนวนเงินให้กู้
 
ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 
กรณีลูกค้าประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
1. เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
 
- ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักรัพย์
- สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
 
2. กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค ตกแต่ง หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 
3. กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ รวมทั้งกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ถ้ามี) ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 
กรณีลูกค้าไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
 
1. เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
 
- ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักรัพย์
- สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
 
2. กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค ตกแต่ง หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ดังนี้
 
- ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 
3. กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ถ้ามี) ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกินร้อยละ 2  ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 
กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 
ให้กู้ได้ไม่เกิน 100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซม แต่ต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้
 
ระยะเวลาชำระเงินกู้
 
 
1. กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี แต่ถ้าหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ (ห้องแถว) ให้กำหนดระยะเวลาโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
    - กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 30 ปี
    - กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย ไม่เกิน 20 ปี
 ทั้งนี้กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารจะขยายระยะเวลาชำระเงินกู้จากสัญญาเดิมก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
 
2. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ รวมทั้งกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย  และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อที่ 1
 
3. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคฯ
        ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 
หลักประกันเงินกู้
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชขน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด
หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส
อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

แบบที่ 1
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในปีที่ 1
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 2.00 ต่อปี ในปีที่ 2
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไป (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)
แบบที่ 2
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (เฉพาะปีแรก) 
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 1 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งกรณีที่มีการกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 1 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคฯ
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 1.00 ต่อปี
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ทรัพย์สินรอการขาย
 • ทรัพย์สินรอการขาย คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB HOTLINE โทร.1115

ที่มา:ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/

Tags : สินเชื่อเคหะ ลูกค้าดี Gsb Top Up Loan

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view