สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินออมสัจจะยั่งยืน

เงินออมสัจจะยั่งยืน

เงินออมสัจจะยั่งยืน


ออมอย่างมีวินัย เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

เงินออมสัจจะยั่งยืน

จุดเด่นของบริการ
 • รับเงินช่วยสวัสดิการ และเงินสนับสนุนกิจกรรม เมื่อฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • ผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 • เหมาะสำหรับกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน
 • สร้างวินัย ให้กับสมาชิกในชุมชน
 • สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นบัญชีสำหรับการออมของกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน
คณสมบัติผู้ฝาก
 • กลุ่มออมทรัพย์(ทางการและไม่เป็นทางการ)? กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน
จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ไม่ต่ำกว่า 50 บาท
จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนด
ระยะเวลาการฝาก
 • ฝากต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันเริ่มฝาก
การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
 • ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยของธนาคาร (มีนาคมและกันยายน)
 • รับเงินช่วยสวัสดิการ เมื่อมีเงินฝากคงเหลือถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ตุลาคม
 • รับเงินสนับสนุนกิจกรรม ณ วันที่ 6 ธันวาคมของทุกปี เมื่อมีการฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือน

จะได้รับผลตอบแทน ณ วันที่ 6 ธันวาคมของทุกปีตามอัตราที่ธนาคารกำหนดดังนี้

จำนวนเงินฝาก

เงินช่วยสวัสดิการ

(ร้อยละ)

เงินสนับสนุนกิจกรรม

(ร้อยละ)

รูปแบบที่ 1

1) ฝากเงินน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน

2) ฝากเงินน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 120,000 บาท ต่อปี

?

0.15

?

0.15

รูปแบบที่ 2

1) ฝากเงินตั้งแต่ 10,001 ? 30,000 บาท ต่อเดือน

2) ฝากเงินตั้งแต่ 120,001 360,000 บาท ต่อปี

?

0.25

?

0.25

รูปแบบที่ 3

1) ฝากเงินตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป ต่อเดือน

2) ฝากเงินตั้งแต่ 360,001 บาท ขึ้นไป ต่อปี

?

0.35

?

0.35

 • นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
เงื่อนไขการถอน
 • ห้ามถอนต้นเงินก่อนครบกำหนด 5 ปี ยกเว้นกรณีสมาชิกกลุ่มชีวิตหรือลาออก สามารถถอนเงินได้เมื่อฝากครบ 1 ปี (นับวันชนวัน) ถอนได้ปีละครั้งและต้องแสดงเอกสารประกอบ เช่น ใบมรณะบัตรหรือหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม
เอกสารการเปิดบัญชี
 • กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน
  - บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้มีอำนาจลงนาม
  - หนังสือจัดตั้งหรือรายงานการประชุมของกลุ่มนั้นๆ

สอบถามข้อมูลเพื่มเติมที่ธ.ก.ส.ทุกสาขา หรื โทร.0 2555 0555

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
https://www.baac.or.th/index.php

Tags : เงินออมสัจจะยั่งยืน} ธ.ก.ส. , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , เงินฝาก , เงินกู้ , สินเชื่อ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view