สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส

สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส
สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส 
 • อายุผู้กู้ 50 ปีขึ้นไป
 • ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561
 • วงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเท่านั้น
หมายเหตุ อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย
 
วงเงิน
 • วงเงินกู้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 10 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย

 
 
หมายเหตุ :
 1. กรณีไม่มีผลงานก่อสร้าง หรือผลงานก่อสร้างไม่ถึงร้อยละ 20 บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
 2. ปัจจุบัน MRR = 6.75% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่ออื่นๆ ให้ดำเนินการจัดเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
คุณสมบัติ
 • คุณสมบัติผู้กู้อายุ 50 ปีขึ้นไป (คำนวณอายุจากปีเกิด)
เอกสารที่ใช้สมัคร
 
พนักงานประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สิทธิสวัสดิการของหน่วยงาน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
พนักงานประกอบอาชีพอิสระ
 • รายการเดินบัญชีเงินฝาก 12 เดือน
 • และหลักฐานการเงินอื่นๆ
เจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 • รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพและแผนที่ตั้งโดยสังเขป
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาหรือ โทร.GHBank Call Center 02-645-9000
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส , สินเชื่อบ้าน , กู้บ้าน , สินเชื่อซื้อบ้าน , ขอ , สินเชื่อ , ธอส. , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view