สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน

เงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน

เงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน

 
จุดประสงค์การเปิดบัญชี
  • เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านโดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
  • ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1%ของยอดเงินที่ลูกค้าฝากทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
รายละเอียดการฝากถอน
  • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  • หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันปิดบัญชี
อัตราดอกเบี้ย
 
วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.40% ต่อปี
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.875% ต่อปี
 
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เท่ากับ 1.60% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร
 
การเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท และจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีรวมสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี
  • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
  • เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 , 2 และ 9)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GHBank Call Center 02-645-9000

 
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : เงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน , เงินออม , เงินฝากเพื่อบ้าน , เงินฝากประจำเพื่อซื้อบ้าน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view