สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับคนมีบ้าน

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับคนมีบ้าน

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับคนมีบ้าน

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์

พิเศษ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แรก 5.55%

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน

พิเศษ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แรก 6.66%

วันนี้ - 30 มิ.ย. 61

คุณสมบัติผู้กู้

  • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • รายได้ประจำ (Fixed Income) ≥ 30,000 บาท สำหรับผู้กู้หลัก

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท   
ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3ปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR-2.35% MRR-2.35% MRR-2.35% MRR-1.00% 5.55% 6.40%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR-1.85% MRR-1.85% MRR-1.85% MRR-1.00% 6.05% 6.59%

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท  
ปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3ปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR-1.09% MRR-1.09% MRR-1.09% MRR-0.35% 6.66% 7.02%
ไม่ทำประกันชีวิต  MRR-0.59% MRR-0.59% MRR-0.59% MRR-0.35% 7.16% 7.28%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงิน 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี

2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ : หลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุด อาคารพาณิชย์ (สำหรับใช้อยู่อาศัย) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

2. สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน : หลักประกัน ได้แก่ อพาร์ตเม้นท์ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ โกดัง โรงงาน สำนักงาน อาคารพาณิชย์ (สำหรับการพาณิชย์) สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 60% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี กรณีสมัครทำประกันชีวิต (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

1) สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2) อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

3) อายุงาน

    > 6 เดือนขึ้นไป* สำหรับ พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

    > 1 ปี** สำหรับ พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ

* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้

** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

4) รายได้

อาชีพสถานที่ทำงาน
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล*ต่างจังหวัด

- กรณีกู้เดี่ยว

- กรณีมีผู้กู้ร่วม

กู้หลัก

กู้รอง

กู้หลัก + กู้รอง

30,000 บาทขึ้นไป

 

30,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

30,000 บาทขึ้นไป

30,000 บาทขึ้นไป

 

30,000 บาทขึ้นไป

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

30,000 บาทขึ้นไป

*ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

5) เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

เอกสารส่วนตัว
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล/ ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center 0 2626 7777


ที่มา:ธนาคาร CIMB THAI

Tags : สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับคนมีบ้าน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view