สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน* ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บาท**

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน* ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บาท**

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน* ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บาท**

  • อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (แบบอัตราลดต้น ลดดอก)
* ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.70% ต่อเดือนและ 0.77% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 15% ต่อปี และ 16% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001  บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.79% ต่อเดือน และ 0.88% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 17% ต่อปี และ 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ
 
วงเงินอนุมัติ
 
 
อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ (เดือน)
ผู้มีบัญชีเงินเดือน
ผ่านธนาคารกสิกรไทย
 
ลูกค้าทั่วไป
 
ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12
 
0.70%
ต่อเดือน*
0.79%
ต่อเดือน*
20%
ต่อปี
18, 24, 36,
48, 60
0.77%
ต่อเดือน*
0.88%
ต่อเดือน*
20%
ต่อปี
 
80,000 - 240,000 บาท
12, 18, 24,
36, 48, 60
21%
ต่อปี
22%
ต่อปี
24%
ต่อปี
20,001 - 80,000 บาท
12, 18, 24,
36, 48, 60
25%
ต่อปี
26%
ต่อปี
26%
ต่อปี
6,000 - 20,000 บาท 12, 18, 24
25%
ต่อปี
26%
ต่อปี
26%
ต่อปี
 
ผ่อนเบ๊า...เบา เริ่มต้นแค่ 330 บาท / เดือน **

ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
วงเงินอนุมัติ
 
12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน
 
48 เดือน 60 เดือน
 
6,000 บาท
 
580
 
410
 
330  -  -  -
11,000 บาท 1,060
 
750
 
600  -  -  -
50,000 บาท
 
4,810
 
3,410
 
2,720
 
2,050
 
1,720
 
1,530
100,000 บาท 9,410
 
6,630
 
5,240
 
3,880
 
3,210
 
2,820
300,000 บาท 27,370
 
19,150
 
14,980
 
10,850
 
8,820
 
7,620
500,000 บาท
 
45,610
 
31,910
 
24,970
 
18,080 14,690
 
12,700
1,000,000 บาท 91,210
 
63,810
 
49,930
 
36,160 29,380
 
25,400
1,500,000 บาท
 
136,810
 
95,710
 
74,890
 
54,230
 
44,070
 
38,100
 
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
วงเงินอนุมัติ 12 เดือน
 
18 เดือน
 
24 เดือน 36 เดือน
 
48 เดือน 60 เดือน
6,000 บาท
 
580
 
420
 
330  -  -  -
11,000 บาท 1,070
 
760
 
610  -  -  -
50,000 บาท
 
4,830 3,440
 
2,750
 
2,070
 
1,750
 
1,560
100,000 บาท  9,460
 
6,680
 
5,290
 
3,930
 
3,270
 
2,880
300,000 บาท
 
27,650
 
19,430
 
15,270
 
11,150
 
9,130
 
7,950
500,000 บาท 46,080
 
32,390
 
25,450
 
18,590
 
15,220
 
13,250
1,000,000 บาท 92,160
 
64,770
 
50,900
 
37,170
 
30,440
 
26,500
1,500,000 บาท
 
138,240 97,150 76,350
 
55,750
 
45,650
 
39,750
 
** 1) ผ่อนเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน
    2) จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิรกรไทยทุกสาขา
 
เงื่อนไขโครงการสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน
  1. ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.70% ต่อเดือนและ 0.77% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 15% ต่อปี และ 16% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ และลูกค้าผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 240,001  บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.79% ต่อเดือน และ 0.88% ต่อเดือน เป็นแบบอัตราคงที่แบบประมาณการ (flat rate) โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตรา 17% ต่อปี และ 18% ต่อปี และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 และ 60 เดือนตามลำดับ
  2. ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน
  3. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ ที่ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. 61 – 30 ก.ย. 61 และจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 61 เท่านั้น
  4. อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด l ค่าอากรแสตมป์ อัตราเงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดเป็น 1 บาท l อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงสุดที่ 28% l ค่าปรับกรณีปิดก่อนกำหนดภายใน 24 เดือน คิดที่ 1% ของวงเงินอนุมัติ l วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ จะต้องผ่อนชำระด้วยการหักชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  5. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา www.kasikornbank.com/kpersonalloan หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04

Tags : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน* ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บาท** , สินเชื่อเงินสด , สินเชื่อบุคคล , สินเชื่อเงินสดกสิกรไทย , เงินกู้กสิกร

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view