สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ธอส. ดอกเบี้ยปีที่1-4คงที่ 2.75%

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ธอส. ดอกเบี้ยปีที่1-4คงที่ 2.75%

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 
ระยะเวลาทำนิติกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว
 
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ
วงเงิน/ระยะเวลาผ่อน
 
วงเงิน
 •  วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
 
อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 4 คงที่ 

= 2.75% ต่อปี

ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • รายย่อย
= MRR-0.75% ต่อปี
 • สวัสดิการหักเงินเดือน
= MRR-1.00% ต่อปี
วงเงินกู้ต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 4 คงที่ 

= 3.00% ต่อปี

ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • รายย่อย
= MRR-0.75% ต่อปี
 • สวัสดิการหักเงินเดือน
= MRR-1.00% ต่อปี
หมายเหตุ : ปัจจุบัน MRR = 6.75% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
 
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
 
ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
 • วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)    
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามวงเงินกู้)
 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)  
 • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 • วงเงินกู้ต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามวงเงินกู้)  
 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
 • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (0.5% ของวงเงินจำนอง)
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
 
คุณสมบัติ
 • ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน)
เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร/ ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  ( กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
 
การชำระ / ค่างวด
 
การชำระค่างวด
 • ชำระงวดแรกภายใน 30 วัน (นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคาร) และชำระงวดต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
ช่องทางชำระค่างวด
 • ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการ


 • ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
 ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ
 •  ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ
โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด รายละเอียดการชำระ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ โทรสอบถาม GHBank Call Center โทร.02-645-9000

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ , ธอส. , กู้บ้านธอส. , จำนองบ้านธอส. , อาคารสงเคราะห์ , สินเชื่ออาคารสงเคราะห์ , สินเชื่อบ้าน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view