สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โค้งสุดท้ายกับโปรโมชั่นสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์เพื่อปลูกสร้าง, ไถ่ถอนจำนอง, ซื้อ, ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่ายื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน

โค้งสุดท้ายกับโปรโมชั่นสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์เพื่อปลูกสร้าง, ไถ่ถอนจำนอง, ซื้อ, ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่ายื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน

โค้งสุดท้ายกับโปรโมชั่นสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์

 
โครงการสินเชื่อแฟลตให้เช่า (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า)
 
เพื่อปลูกสร้าง, ไถ่ถอนจำนอง, ซื้อ, ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่า
 
ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
 
ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน

 
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า
 • ซื้อที่ดิน และอาคารแฟลตให้เช่า
 • ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่าพร้อมชำระหนี้ที่เกี่ยวกับอาคารแฟลตให้เช่า
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
 
วงเงิน
 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าการก่อสร้างอาคาร และอีกไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินของธนาคาร โดยวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินและอาคารตามราคาประเมินธนาคาร ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การให้กู้ค่าที่ดินตามพื้นที่ทำเลที่มีศักยภาพ
 • วงเงินให้กู้จะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ที่มาจากรายได้ค่าเช่าห้อง
ระยะเวลาผ่อน
 • สูงสุด 15 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
 
อัตราดอกเบี้ย
หรือ โปรโมชั่นของธนาคาร
 
วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 MLR-2.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.25% ต่อปี
 • ปีที่ 2-5 เท่ากับ MLR -ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MLR
วงเงินกู้ 20 ล้านบาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่1-10  MLR-ไม่เกิน 1.25% ต่อปี หรือเท่ากับ 5% ต่อปี
 • ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MLR
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน  ครั้งละ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครั้งละ 1,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ (วงเงินอนุมัติ)
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
 
คุณสมบัติผู้ขอกู้
 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี
เอกสาร
เอกสารประกอบการยื่นกู้ (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • แบบแปลนอาคาร(ชุดที่ได้รับอนุญาต)
 • กู้ปลูกสร้าง =  ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา หรือ กู้ไถ่ถอน =  สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 24 เดือน / รายรับ - รายจ่ายของโครงการ  ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร หรือกู้ซื้อ = สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
กรณีนิติบุคคล
นอกจากเอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้
 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 หมายเหตุ แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 
การชำระ / ค่างวด
 
การชำระค่างวด
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ซื้อแฟลต ชำระหนี้ ให้ผ่อนชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้
 • กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม รับเงินงวดตามผลงานการก่อสร้าง ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยเริ่มผ่อนชำระเงินงวดเมื่อเบิกเงินกู้ครบตามสัญญา หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปลอดเงินต้น 12 เดือน และชำระงวดต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
ช่องทางชำระค่างวด
ชำระผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ เคาน์เตอร์สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านบัตร ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ หรือสาขาย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา / จุดให้บริการคลิ๊ก
ชำระผ่านการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
 • ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องฝากเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน) ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ
ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ
 • โดยใช้บัตร GHB Pay Card หรือใบเสร็จรับชำระเงินกู้ที่มีบาร์โค้ด เสียค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละตัวแทนกำหนด รายละเอียดการชำระ
สถานที่ติดต่อ
กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรณีหลักประกันอยู่ในเขตภูมิภาค
 • ติดต่อสาขาภูมิภาคทั้งประเทศ หรือสำนักงานใหญ่  ฝ่ายสาขาภาคเหนือ / ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง / ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก โทรศัพท์ 0-2645-9000 ต่อ 6155, 6642 หรือ 0-2202-1634 ติดต่อสาขาในเขตภูมิภาคคลิ๊ก
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : โครงการสินเชื่อแฟลตให้เช่า (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า) , จำนองอพาร์ทเม้นท์ , เงินกูอพาร์ทเม้นท์ , สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ , ธนาคารอาคารสงเคราะห์

view