สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธนาคารธนชาตออกเงินฝากฟรีสไตล์ 4 เดือน,8 เดือน,11 เดือน, 15เดือน รับดอกเบี้ยกันเต็มๆ

ธนาคารธนชาตออกเงินฝากฟรีสไตล์ 4 เดือน,8 เดือน,11 เดือน, 15เดือน รับดอกเบี้ยกันเต็มๆ
เงินฝากฟรีสไตล์ 4 เดือน
ฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน
รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูงสุด 2.85% ต่อปี*
รายละเอียด
 • ระยะเวลาฝาก 4 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 2.60% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 2.85% ต่อปี*
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
การจ่ายดอกเบี้ย
 1. เงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน
 3. กรณีผู้ฝากถอนก่อนครบกำหนด
  3.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75 % ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.3 การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 3.1 และ 3.2
ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มี
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สมุดคู่ฝาก เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยจะให้บริการแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 4. ระยะเวลารับฝาก 4 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
 8. เงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ฝากฟรีสไตล์ 8 เดือน
ฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน
รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูงสุด 3.00% ต่อปี*
รายละเอียด
 • ระยะเวลาฝาก 8 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 2.90% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 3.00% ต่อปี*
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
การจ่ายดอกเบี้ย
 1. เงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน
 3. กรณีผู้ฝากถอนก่อนครบกำหนด
  3.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75 % ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.3 การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 3.1 และ 3.2
ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มี
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สมุดคู่ฝาก เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยจะให้บริการแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 4. ระยะเวลารับฝาก 8 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
 8. เงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ
 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ฝากฟรีสไตล์ 11 เดือน
ฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน
รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูง 3.10% ต่อปี
รายละเอียด
 • ระยะเวลาฝาก 11 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
การจ่ายดอกเบี้ย
 1. เงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน
 3. กรณีผู้ฝากถอนก่อนครบกำหนด
  3.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75 % ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.3 การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 3.1 และ 3.2
ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มี
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สมุดคู่ฝาก เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยจะให้บริการแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 4. ระยะเวลารับฝาก 11 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
 8. เงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ
 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ฝากฟรีสไตล์ 15 เดือน
ฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน
รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูงสุด 3.30% ต่อปี*
รายละเอียด
 • ระยะเวลาฝาก 15 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 3.25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 3.30% ต่อปี*
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
การจ่ายดอกเบี้ย
 1. เงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน
 3. กรณีผู้ฝากถอนก่อนครบกำหนด
  3.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75 % ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.3 การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 3.1 และ 3.2
ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มี
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สมุดคู่ฝาก เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยจะให้บริการแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 4. ระยะเวลารับฝาก 15 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. ไม่สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
 8. เงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ
 1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1770
ที่มา:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Tags : เงินฝากฟรีสไตล์ , เงินฝากประจำ , เงินฝากธนชาต , เงินฝากฟรีสไตล์4เืดือน , เงินฝากฟรีสไตล์8เดือน , เงินฝากฟรีสไตล์11เดือน , เงินฝากฟรีสไตล์15เดือน , เงินออม , เงินทุน , เงินกู้

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view