สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากประจำจัดหนัก ฝาก 14 เดือนดอกเบี้ย 3.30 % ต่อปี ฝาก 37 เดือนดอกเบี้ย 3.70 % ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2556

เงินฝากประจำจัดหนัก ฝาก 14 เดือนดอกเบี้ย 3.30 % ต่อปี ฝาก 37 เดือนดอกเบี้ย 3.70 % ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2556
เงินฝากประจำจัดหนัก

เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2556

เงินฝากประจำจัดหนัก ระยะเวลาฝาก 14 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 3.30 % ต่อปี
 
o เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน
o การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000.-บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
o จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
o ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วจะหักคืนจากเงินต้น
o ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับเกินไปจะหักคืนจากเงินต้น
o ครบกำหนดฝากธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร

เงินฝากประจำจัดหนัก ระยะเวลาฝาก 37 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 3.70 % ต่อปี
 
o เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 37 เดือน
o การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000.-บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
o จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
o ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้วจะหักคืนจากเงินต้น
o ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับเกินไปจะหักคืนจากเงินต้น
o ครบกำหนดฝากธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB Call Center โทร. 1551

ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Tags : เงินฝากประจำจัดหนัก

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view