สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย สูงถูกใจ 2.95% ต่อปี วันนี้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย สูงถูกใจ 2.95% ต่อปี วันนี้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย "สูงถูกใจ" 2.95% ต่อปี

10 เดือน 2.95% ต่อปี
6 เดือน 2.85% ต่อปี


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปีสำหรับบัญชีฝากประจำ 9 - 11 เดือน ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกระยะเวลาฝาก 6 - 8 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี และระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร
  • ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถถอนบางส่วน
  • ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยุติโครงการก่อนกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก
  • ธนาคารจะรับทำการฝากต่อตามระยะเวลาเดิมของประเภทเงินฝากประจำรับดอกเบี้ยรายเดือน โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศขณะนั้น
  • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ที่มา:ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

Tags : บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย "สูงถูกใจ" 2.95% ต่อปี , เงินฝาก , เงินทุน , เงินฝากประจำ , เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง , หุ้นกู้ , ธนาคารยูโอบี , UOB

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view