สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัญชีเงินฝากประจำ CIMB Welcome ดอกเบี้ยสูง*

บัญชีเงินฝากประจำ CIMB Welcome ดอกเบี้ยสูง*
บัญชีเงินฝากประจำ CIMB Welcome ดอกเบี้ยสูง*

ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 3.4% ต่อปี*

  • รับฝากเงินครั้งแรกตั้งแต่ 1,000,000 - 10,000,000 บาท ต่อคน ต่อรายการฝาก
  • เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
  • สำหรับ บุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร ซึ่งไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับธนาคารมาก่อน ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2556 หรือเป็นลูกค้าเงินฝาก หรือเป็นลูกค้าเงินฝาก ซึ่งมียอดเงินฝากคงเหลือทุกประเภทกับทางธนาคารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนวันที่เปิดบัญชีโปรแกรมนี้
  • สำหรับลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือที่เกิดจากการจ่ายหรือค้างจ่ายดอกเบี้ยของบัญชี สามารถเปิดบัญชีนี้ได้
  • เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี*

  • รับฝากเงินครั้งแรกตั้งแต่ 10,000,000 - 30,000,000 บาทต่อคน ต่อรายการฝาก
  • เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
  • สำหรับบุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร ซึ่งไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับธนาคารมาก่อน ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2556 หรือเป็นลูกค้าเงินฝากซึ่งมียอดเงินฝากคงเหลือทุกประเภทกับทางธนาคารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนวันที่เปิดบัญชีโปรแกรมนี้
  • สำหรับลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือที่เกิดจากการจ่ายหรือค้างจ่ายดอกเบี้ยของบัญชี สามารถเปิดบัญชีนี้ได้
  • เปิดบัญชีใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center โทร.0-2626-7777
ที่มา:ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : บัญชีเงินฝากประจำ CIMB Welcome ดอกเบี้ยสูง , เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง , เงินฝากประจำ , เงินฝาก , เงินทุน , เงินกู้ , ธนาคารซีไอเอ็มบี , CIMB THAI

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view