สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 4

เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 4
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 4

วัตถุประสงค์
 • ในโอกาสธนาคารย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 48 เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีผู้เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี พ.ศ. 2556 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้สามารถวางแผนจัดสรรเงิน เพื่อให้มีใช้จ่ายในยามเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุที่ต้องอาศัยดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการดำรงชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
 1. ลูกค้าตาม “โครงการเงินออมเกษียณเปี่ยมสุข 2" ที่ครบกำหนด
 2. ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีผู้เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี พ.ศ. 2556
 3. บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • (3 ปี) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ครบกำหนดวันที่ 29 กันยายน 2559 ลูกค้าถอนได้ วันที่ 30 กันยายน 2559
 • (4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ครบกำหนดวันที่ 28 กันยายน 2560 ลูกค้าถอนได้ วันที่ 29 กันายน 2560
 • (4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ครบกำหนดวันที่ 28 กันยายน 2560 ลูกค้าถอนได้ วันที่ 29 กันยายน 2560

ระยะเวลาที่รับฝากเงิน
 • ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 หรือเมื่อธนาคารประกาศปิดการรับฝาก

อัตราดอกเบี้ย
 1. แบบ 3 ปี (สำหรับลูกค้าใหม่)
  - ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 อัตราร้อยละ 3.20 ต่อปี
  - ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี
  - ปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 อัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
  - รหัสโครงการ 9624 เฉลี่ยทั้งโครงการอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี
 2. แบบ 4 ปี (สำหรับลูกค้าใหม่)
  - ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 อัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี
  - ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราร้อยละ 3.40 ต่อปี
  - ปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี
  - ปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 อัตราร้อยละ 4.60 ต่อปี
  - รหัสโครงการ 9625 เฉลี่ยทั้งโครงการอัตราร้อยละ 3.70 ต่อปี
 3. แบบ 4 ปี (สำหรับรับโอนฝากต่อจากโครงการเงินออมเกษียณเปี่ยมสุข 2 เท่านั้น)
  - ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 อัตราร้อยละ 3.35 ต่อปี
  - ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 อัตราร้อยละ 3.45 ต่อปี
  - ปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 อัตราร้อยละ 3.55 ต่อปี
  - ปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 อัตราร้อยละ 4.65 ต่อปี
  - รหัสโครงการ 9626 เฉลี่ยทั้งโครงการอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดที่เป็นบัญชีคู่โอน
การรับฝาก
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท
การถอนเงินฝาก
 • ถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากในอัตราร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า ครั้งละ 500 บาท

การครบกำหนด
 • ประเภท 3 ปี ครบกำหนดวันที่ 29 กันยายน 2559
 • ประเภท 4 ปี ครบกำหนดวันที่ 28 กันยายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 0-2555-0555


ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Tags : เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 4 , เงินฝากวัยเกษียณ , เงินฝากประจำ , เงินฝากคนสูงอายุ , เงินฝาก

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view