สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธนาคารเกียรตินาคินเสนอเงินฝากประจำ happy pack 14 คู่ 6 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปีวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกินบัญชีละ 10,000,000 บาท

ธนาคารเกียรตินาคินเสนอเงินฝากประจำ happy pack 14 คู่ 6 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปีวงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกินบัญชีละ 10,000,000 บาท
บัญชีเงินฝากประจำ Happy Pack 14 คู่ 6

บัญชีเงินฝากประจำ Happy Pack 14 คู่ 6 เป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ โดยต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 14 เดือน คู่กับบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 6 เดือน ในอัตราส่วน 1:1 วงเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกินบัญชีละ 10,000,000 บาท ระยะเวลาเปิดรับฝาก: ตั้งแต่ 24 กันยายน2556 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ โดยสามารถเปิดบัญชีเดี่ยว 1 บัญชี ต่อ 1 รายเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องฝากเงินระยะเวลา 14 เดือน และ 6 เดือน ในอัตราส่วน 1:1 สูงสุดไม่เ้กินบัญชีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสละสิทธิ์ในการฝากระยะเวลาฝาก 6 เดือนได้
  • กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าต้องทำรายการทั้งบัญชี 6 เดือน และ 14 เดือนพร้อมกัน ไม่สามารถทำรายการเฉพาะบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
  • รายการฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป สามารถขอรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
  • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนเงินทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก สำหรับระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และสำหรับระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ ตามที่ธนาคารประกาศ ขณะนั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

การจ่ายดอกเบี้ย
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ในกรณีที่รายการฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 680 3333


ที่มา:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

Tags : บัญชีเงินฝากประจำ Happy Pack 14 คู่ 6 , ธนาคารเกียรตินาคิน , เงินฝาก , เงินฝากประจำ , เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view