สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากออมทรัพย์ถูกใจ

เงินฝากออมทรัพย์ถูกใจ
เงินฝากออมทรัพย์ถูกใจ


ประเภทเงินฝาก                           เป็นเงินฝากออมทรัพย์ ตามหลักวะกาละฮ์ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก

คุณสมบัติของผู้ฝาก

บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

เงื่อนไขการฝากเงิน

- เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
- ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร
- ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
- สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้

เงื่อนไขการถอนเงิน

- ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/เดือน กรณีถอนเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากในครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จำนวน 300 บาท/ครั้ง โดยระบบจะนับตั้งแต่ “วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน” โดยไม่นับ “วันชนวัน” ที่ลูกค้าเปิดบัญชี
- ทั้งนี้ผู้ฝากต้องคงเหลือเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000.
- บาท (ถ้าหากผู้ฝากต้องการคงเหลือเงินในบัญชีต่ำกว่า 10,000.- บาท สามารถทำได้กรณีเดียว คือ ปิดบัญชีเท่านั้น)
-  ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากเพียงบางส่วนได้
- ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำบัตร ATM)

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

- ธนาคารจ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)  ซึ่งสำหรับโครงการนี้จ่ายผลตอบแทนตามที่ตกลง 1 งวด ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม 2556 หรือตามประกาศของธนาคาร โดยระบบจะทำการคำนวณผลตอบแทนสะสมทุกๆ สิ้นวัน และคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยในการจ่ายแต่ละงวด
- หากลูกค้ารายใดถอนปิดบัญชีก่อนครบกำหนดงวดการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้
- ลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราผลตอบแทนตามประกาศอัตราผลตอบแทนเงินรับฝากของธนาคาร

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์
อัตราผลตอบแทนตามประกาศธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ถูกใจ 2.75% ต่อปี
ระยะเวลาของโครงการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 15 มกราคม 2557 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ibank call center โทร.1302


ที่มา:www.ibank.co.th

 

Tags : เงินฝากออมทรัพย์ถูกใจ , เงินฝาก , เงินฝากออมทรัพย์ , ธนาคารอิสลาม , ibank

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view