สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากประจำ ibank big 4

เงินฝากประจำ ibank big 4
เงินฝากประจำ ibank big 4

ประเภทของเงินฝาก

เป็นเงินฝากประจำ ตามหลักมุฎอเราบะฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 4 เดือน 7 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

คุณสมบัติของผู้ฝาก

บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

เงื่อนไขการฝากเงิน – ถอนเงิน

- เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่า 10,000.- บาท สำหรับฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน
- ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร
- ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
- ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้ และบัญชีเพื่อได้
- ผู้ฝากสามารถถอนเงินรับฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
- ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินรับฝากให้มียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาทในบัญชีได้ ต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น
-ผู้ฝากที่ถอนเงินรับฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้น ในทุกกรณี และธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ธนาคารจ่ายให้กับลูกค้าไปแล้วเป็นรายเดือน

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ


เงื่อนไขการรับผลตอบแทนเงินฝาก

-เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแต่ละวงเงิน ธนาคารจะดำเนินการตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 15 มกราคม 2557 ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้ฝากเงินเต็มวงเงินที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ibank call center โทร.1302

ที่มา:  http://www.ibank.co.th

Tags : เงินฝากประจำ ibank big 4 , เงินฝาก , เงินฝากประจำ , เงินออม , ibank , ธนาคารอิสลาม

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view