สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากประจำฟรีสไตล์ 5 เดือน ดอกเบี้ย 2.85% ต่อปีและ 15 เดือน 3.25% ต่อปี ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา

เงินฝากประจำฟรีสไตล์ 5 เดือน ดอกเบี้ย 2.85% ต่อปีและ 15 เดือน 3.25% ต่อปี ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา
เงินฝากประจำฟรีสไตล์

ฟรีสไตล์ 5 เดือน
 • ฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูง 2.85% ต่อปี

รายละเอียด
 • ระยะเวลาฝาก 5 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป 2.85% ต่อปี
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

การจ่ายดอกเบี้ย
 1. เงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน
 3. กรณีผู้ฝากถอนก่อนครบกำหนด
  3.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75 % ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.3 การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 3.1 และ 3.2

ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มี

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สมุดคู่ฝาก เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยจะให้บริการแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 4. ระยะเวลารับฝาก 5 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
 8. เงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฟรีสไตล์ 15 เดือน
 • ฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูงสุด 3.30% ต่อปี*

รายละเอียด
 • ระยะเวลาฝาก 15 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 3.25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 3.30% ต่อปี*
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

การจ่ายดอกเบี้ย
 1. เงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยรายเดือน
 3. กรณีผู้ฝากถอนก่อนครบกำหนด
  3.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยรายงวดไปก่อนวันครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะหักออกจากเงินต้นที่จะชำระให้แก่ผู้ฝากและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้สำหรับการถอนก่อนกำหนด (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75 % ต่อปี) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารและไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย รายงวดที่ได้หักไปแล้วคืน
  3.3 การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะ ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 3.1 และ 3.2

ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มี

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สมุดคู่ฝาก เปิดให้บริการรับฝากเงินทุกสาขา โดยจะให้บริการแบบสมุดคู่ฝากเท่านั้น ไม่ให้บริการใบรับฝากประจำ
 2. รับฝากลูกค้าทุกประเภท ยกเว้นลูกค้าประเภทบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน กองทุน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 3. วงเงินรับฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไป แต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็นจำนวนเต็มหลักพันได้
 4. ระยะเวลารับฝาก 15 เดือน เมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนั้นต่อเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 5. รับเปิดบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเปิดรับฝากในแต่ละวันได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 6. สามารถนำบัญชีเงินฝากประจำฟรีสไตล์ ระยะเวลาฝาก 15 เดือน มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารได้
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนของการฝากแบบประจำตามที่ธนาคารกำหนด
 8. เงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศฯ ของธนาคาร
 • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1770

ที่มา:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Tags : เงินฝากประจำฟรีสไตล์ 5 เดือน ดอกเบี้ย 2.85% ต่อปีและ 15 เดือน 3.25% ต่อปี , ธ.ธนชาต , เงินฝาก , เงินกู้ , เงินออม , หุ้นกู้ , สินเชื่อ ,

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view