สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากดอกเบี้ยสูง Like Like

เงินฝากดอกเบี้ยสูง Like Like
เงินฝากดอกเบี้ยสูง "Like Like"

บัญชีเงินฝากประจำ
 • 3 เดือน 2.65% ต่อปี
 • 6 เดือน 2.85% ต่อปี
 • 12 เดือน 3.00% ต่อปี

เริ่ม 1 พ.ย.56

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท

   • อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี สำหรับบัญชีฝากประจำ 3-5 เดือน ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกระยะเวลาฝาก 6-8 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี หรือ ระยะเวลาฝาก 9-11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี หรือ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

   • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดสำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือนเท่านั้น สำหรับระยะเวลาฝาก 4-12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร

   • ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถถอนบางส่วน ยกเว้นเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน ที่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

   • ในกรณีการถอน/ปิดบัญชีที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย)

   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยุติโครงการก่อนกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะรับทำการฝากต่อตามระยะเวลาเดิมและตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศขณะนั้น

   • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555
ที่มา:ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

Tags : เงินฝากดอกเบี้ยสูง Like Like , เงินฝากประจำ , เงินฝาก , เงินออม , ธนาคารยูโอบี , UOB

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view