บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash

 
เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน ง่าย...ทันใจ สบายกว่าที่คิด
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • อนุมัติวงเงิน 70-95% ของราคาประเมิน
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ประเภทหลักประกันเป็น ห้องชุด / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / บ้านเดี่ยว / อาคารพาณิชย์ ยกเว้น ที่ดินเปล่า
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 2 คน (ต้องเป็นคู่สมรสกันเท่านั้น)
อัตราดอกเบี้ย
 
Plan Interest Rate
1 MLR*
 
* อัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงตามประกาศธนาคาร
 
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน
กทม. และปริมณฑล วงเงิน <= 2.0 ลบ. = 2,140 บาท
  วงเงิน > 2.0 ลบ. = 2,675 บาท
 
จังหวัดอื่นๆตามฝ่ายประเมินแจ้งราคา
 
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20-65 ปี
 • ผู้กู้รายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/เดือน
 • พนักงานประจําอายุการทํางาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ
เอกสารประกอบพิจารณา
 • หลักฐานประจําตัว
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ผู้กู้/คู่สมรส)
  - สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ใบมรณะบัตร
 • เอกสารผู้มีรายได้ประจำ
  - สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
  - สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
  - สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ทุกหน้า)
  - สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
  - แผนที่ตั้งหลักประกัน
 • เอกสารผู้มีอาชีพอิสระ หรือเจ้าของธุรกิจ
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล+หนังสือบริคณห์สนธิ+บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  - สำเนาทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์
  - สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
  - งบการเงิน ย้อนหลัง 2 ปี
  - สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ทุกหน้า)
  - สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
  - แผนที่ตั้งหลักประกัน
ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ
 • บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำถามคำตอบ
 • สินเชื่อบ้านแลกเงินด่วนให้กู้เท่าไร
  Answers:ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

 • ผู้กู้ร่วมได้กี่คน
  Answers:

  1. ผู้กู้ได้ 2 คน (ร่วมกับผู้กู้หลัก)
  2. ผู้กู้ร่วมต้องเป็นคู่สมรสเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องเสียค่่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไรบ้างในการขอสินเชื่อ
  Answers:
  1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น)
  2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
  3. ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้
สอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ โทรศัพท์ 02 165 5555

 
ที่มา:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)