โครงการสินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
โครงการ "สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ"

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้สินเชื่อสำหรับการซื้อ /Refinanceทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
หมายเหตุ : ทรัพย์สิน หมายถึง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท  บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด  และการรับโอนสิทธิการเช่า (เซ้ง) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท  บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด
 
วัตถุประสงค์การกู้
- เพื่อเป็นเงินลงทุนซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
-  เพื่อ Refinance ทรัพย์สินเพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ กรณีมีหลักประกันคงเหลือจากข้อ 1หรือ 2
วงเงินสินเชื่อรวม
1,000  ล้านบาท
วงเงินกู้ต่อราย
รวมวงเงินสินเชื่อทุกประเภทที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว วงเงินรวมสูงสุดให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลากู้
 15 ปี (ชำระเฉพาะดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้น ไม่เกิน 12 เดือน)
อัตราดอกเบี้ย
- ปีที่1  คิด MLR -1.50% ต่อปี                  
- ปีที่ 2 คิด  MLR -0.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิด MLR ต่อปี
คุณสมบัติผู้กู้
- กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมระยะเวลากู้
- กรณีนิติบุคคลไทยที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ไม่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือถูกดำเนินคดี ยกเว้นคดีลหุโทษ
- กรณีเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กับสถาบันการเงินอื่นต้องมีการปรับโครงการสร้างหนี้เรียบร้อยแล้ว
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้
คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียม
- ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) เรียกเก็บในอัตรา 0.25% และเมื่อรวมค่าประเมินราคาหลักประกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (Pre Payment Fee) ธนาคารจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของต้นเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนกำหนดภายในระยะเวลา 5 ปี
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เรียกเก็บตามที่ธนาคารกำหนด
หลักประกัน
- เป็นที่ตั้งกิจการที่ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อ โดยกำหนดเกณฑ์สัดส่วนการคิดเป็นหลักประกันสินเชื่อ ดังนี้
1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง      
2) สิทธิการเช่า   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- กรณีสิทธิการเช่า  ระยะเวลาการเช่าคงเหลือต้องครอบคลุมระยะเวลาการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ สิทธิการเช่าในลักษณะเช่าช่วง  ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 1357
 
ที่มา:SME Bank