บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อบ้านเพื่อข้าราชการบำนาญ
สินเชื่อบ้านเพื่อข้าราชการบำนาญ

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ 2539 โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับจากสถาบันการเงินได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้สนับสนุนโครงการเพื่อให้ผู้รับบำนาญได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งกู้เพี่อที่อยู่อาศัย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้รับบำนาญที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้

2. วัตถุประสงค์ในการให้กู้เงิน
     2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
     2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
     2.3 เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
     2.4 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
     2.5 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
     2.6 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
     2.7 เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

หมายเหตุ
- กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม
- อาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย


3. วงเงินให้กู้
     3.1 ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอด ของผู้รับบำนาญตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จ ค้ำประกันของกรมบัญชีกลาง แล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า
     3.2 เงินงวดผ่อนชำระไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินบำนาญรายเดือนสุทธิ

4. ระยะเวลาการกู้
ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

5. หลักประกันในการขอกู้เงิน
สิทธิในบำเหน็จตกทอดไม่เกินจำนวนเงินตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร

7. การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ
คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

8. การชำระหนี้เงินกู้
กรมบัญชีกลางทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารและทำหน้าที่หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร

9. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ
กรณีผู้กู้ผิดสัญญากู้เงินในงวดใดงวดหนึ่ง หรือถึงแก่ความตายก่อนครบกำหนดสัญญา ธนาคารจะเรียกชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่เหลือตามสัญญากู้เงินทันที

10. เงื่อนไขอื่น
การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ ในการให้กู้เงินโครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

11. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1) หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง

12. หลักฐานการขอกู้เงิน
      12.1 หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ฉบับจริง)
      12.2 สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายการรับเงินบำนาญรายเดือน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
      12.3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
      12.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
      12.5 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร แล้วแต่กรณี
      12.6 กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
      12.7 กรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนา ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ คำขออนุญาต/ แบบก่อสร้างอาคาร/ ส่วนขยาย/ ต่อเติมอาคาร/ ซ่อมแซมอาคาร
      12.8 กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
      12.9 กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ

* ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 12.2 – 12.8

* กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและเอกสารรายได้ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงต่อธนาคารด้วย

* ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์