สินเชื่อธุรกิจ SMEs กับ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อธุรกิจ SMEs กับ "ธนาคารธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์"
 
LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต หรือการลงทุนใหม่ ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทการใช้วงเงิน และระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้แก่...

สินเชื่อระยะสั้น
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถใช้สินเชื่อ ได้ในลักษณะ
 - ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 - วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล (Bank Guarantee / Aval)
 - วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)

สินเชื่อระยะยาว
เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้เงิน 3 -10 ปี ขึ้นอยู่กับสถานะการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น
 - ชำระหนี้เดิม (Refinance)
 - ขยายกิจการ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม โรงงาน/อาคารสำนักงาน รวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ อาทิ เครื่องจักรในการผลิต ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
 - ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อบ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์และดอกเบี้ยเงินกู้ ยังถือเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจที่สามารถหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
>> บุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
สำเนาเอกสารหลักประกัน
ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

>> นิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท
รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร
งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
สำเนาบัตรประตำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
สำเนาเอกสารหลักประกัน
ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด


สนใจติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ทุกสาขาของธนาคารหรือ Contact Center โทร. 0-2359-0000

ที่มา:ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)