บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ค่าธรรมเนียมเเละค่าจ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. 2553

ค่าธรรมเนียมเเละค่าจ่ายเกี่ยวกับ

อาคารชุด พ.ศ. 2553


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ละมาตรา 61 ห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 อันเป็นกฏหมายที่มีบทบัญญัติบางปะการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิละเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 ละมาตรา 43 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(1) ค่าจดทะเบียนอาคารชุด                                                                 ฉบับละ   2,000 บาท
(2) ค่าจดทะเบียนเลิกอาคารชุด                                                           ฉบับละ   2,000 บาท
(3) ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด                                                   ฉบับละ   2,000 บาท
(4) ค่าจดทะเบียนผู้จัดการ                                                                    ฉบับละ     500 บาท
(5) ค่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ                                               ฉบับละ     500 บาท
(5) ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือ ใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด         ห้องชุดละ  200 บาท
(6) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
      ก. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดินกำหนด                        ร้อยละ 2 
      ข. ค่าจดทะเบียนโอนห้องชุดเฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจาดคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประมวลกฏหมายที่ดินกำหนด        ร้อยละ0.01 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท
      ค. ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับสืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดินกำหนด       ร้อยละ 0.5
      ง. ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน        ร้อยละ 1
      จ. ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่าหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ร้อยละ 1

ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปีเศษของร้อยตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
      ฉ. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์                                       ห้องชุดละ 100บาท
      ช. ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด                                      ร้อยละ 0.01
(7) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
      ก. ค่าคำขอ                                                                20 บาท
      ข. ค่าคัดสำเนาเอกสารต่างๆรวมทั้งค่าคัดสำเนาเอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งโดย เจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด                         หน้าละ  10 บาท
      ค. ค่ารับรองเอกสารที่คัด                                  ฉบับละ 10 บาท
      ง. ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนห้องชุด              ห้องชุดละ 100 บาท
      จ. ค่ารับอายัดห้องชุด                                    ห้องชุดละ 100 บาท
      ฉ. ค่ามอบอำนาจ                                             เรื่องละ50 บาท
      ช. ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านทะเบียน ด้านประเมินราคา หรือข้อมูลอื่น            ห้องชุดละ 100 บาท
      ซ. ค่าสำเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือสำเนาข้อมูลอื่น  แผ่นละ 50 บาท

ข้อ 2 ให้กำหนดค่าจ่าย ดังต่อไปนี้

(1) ค่าปิดประกาศได้แก่ผู้ปิดประกาศ                                                             รายละ 20 บาท
(2) ค่าพยานได้แก่พยาน                                                                                  คนละ 20 บาท

 

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ.2553

 

ที่มา:กรมที่ดิน

 

Tags: เกี่ยวกับการเงินการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัย , การตกแต่งบ้าน คอนโด สำนักงาน , เกี่ยวกับการซื้อขายบ้านที่ดิน , เกี่ยวกับกรมที่ดิน , จำนอง , ขายฝาก , ขอสินเชื่อบ้าน ,เรื่องของคอนโด , เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ,