เครดิตบูโร(Credit Bureau)คือ...

เครดิตบูโร(Credit Bureau)คือ...

 
เครดิตบูโร(Credit Bureau)  คือมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต โดยเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของตนในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อแล้วนั้น สถาบันการเงินก็สามารถจะเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจาก Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

เครดิตบูโร(Credit Bureau) ในสายตาของลูกหนี้และเจ้าหนี้มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ลูกหนี้จำนวนมากมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครดิตบูโร ฝ่ายเจ้าหนี้เลยถือโอกาสจากความไม่รู้เรื่องเครดิตบูโรของลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้สินเลยใช้เครดิตบูโรเป็นเครื่องมือในการขู่ให้ลูกหนี้เกิดความกังวัล ลูกหนี้ควรทำความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร(Deal with Credit Bureau)เพื่อจะได้รู้ทันเจ้าหนี้อย่าปล่อยให้เจ้าหนี้ฉวยโอกาสใช้เครดิตบูโรมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับลูกหนี้

เครดิตบูโร(Credit Bureau) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “บริษัท ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ” (National Credit Bureau) เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540-2541 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติทางการเงินที่เรียกว่า “วิกฤติต้มยำกุ้ง” เครดิตบูโรตั้งขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่สถาบันการเงินเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางให้การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้สินเชื่อที่ปล่อยไปกลายเป็นหนี้เสีย

เครดิตบูโร เป็นบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลเครดิต ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จากสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงินต่างๆที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติการขอสินเชื่อ ประวัติการชำระหนี้ ภาระหนี้สินที่มีอยู่ของลูกหนี้ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินนำข้อมูลส่วนกลางนี้ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์เพื่ออนุมัติสินเชื่อได้อย่างถูกต้อง

เครดิตบูโรมีหน้าที่เก็บข้อมูลและให้ข้อมูลลูกหนี้แก่สถาบันการเงินเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจว่าจะปล่อยกู้หรือให้สินเชื่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโร ลูกหนี้บางคนเข้าใจว่าเครดิตบูโรทำหน้าที่จัดทำบัญชีลูกหนี้ที่เสียเครดิตหรือบัญชีดำ(Black List) ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง บัญชีดำเป็นเรื่องของแต่ละสถาบันการเงิน ถ้าเราเคยกู้เงินจากแบงค์ กขค. มาแล้วไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้กลายเป็นหนี้เสีย นั่นแหละจึงเรียกว่าเราเป็นหนี้เสียหรือบัญชีดำของธนาคาร กขค.สถาบันการเงินอื่นๆเพียงแต่เห็นข้อมูลของเราว่าเราเป็นบัญชีดำกับธนาคาร กขค. จากข้อมูลที่ธนาคาร กขค. ส่งไปยังเครดิตบูโร

ข้อมูลลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่เก็บไว้ในเครดิตบูโร จะถูกเก็บไว้เพียง 3 ปีเท่านั้น หากข้อมูลในเครดิตบูโรมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลูกหนี้ชำระหนี้หมดแล้ว ข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเป็นจริงว่าชำระหนี้หมดแล้วแต่อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง สำหรับข้อมูลเครดิตที่เก็บอยู่กับเครดิตบูโรหากเวลาผ่านไป 3 ปี ข้อมูลลูกหนี้ที่มีประวัติอยู่กับเครดิตบูโรก็จะกลายเป็นคนใหม่ตามเงื่อนไขเวลา 3 ปี เครดิตบูโรจึงเป็นเพียงศูนย์กลางเก็บข้อมูลเครดิตเท่านั้น

ลูกหนี้ควรรู้จักการใช้บริการจากเครดิตบูโรให้เกิดประโยชน์(Deal with Credit Bureau) ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครที่ไหนก็เพื่อประโยชน์ของตัวลูกหนี้เอง...

ที่มา:Choke Chira