การขอผ่อนผันประนอมหนี้

การขอผ่อนผันประนอมหนี้
 
การขอผ่อนผันประนอมหนี้กับธนาคาร จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนโดยทั่วไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้ดำเนินมาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้ให้กับลูกค้าที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระ ซึ่งประกอบด้วย

        A.มาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้

       
B.การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดี


A. มาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้ ประกอบด้วย

1.การขยายระยะเวลาชำระหนี้

2.การกู้เพิ่มเพื่อชำระดอกเบี้ยค้างชำระ

3.การผ่อนชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระ

4.การชำระต่ำกว่างวดปกติ

5.การพักชำระดอกเบี้ย

6.มาตรการ(GHB 2 U)1. การขยายเวลาชำระหนี้ ลูกหนี้สามารถขอขยายระยะเวลากู้เงินต่อไปได้ถึง 30 ปีนับจากปัจจุบัน
เงื่อนไข
1.1 อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอขยายแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
1.2 ลูกหนี้จะต้องชำระดอกเบี้ยที่ค้างทั้งหมด(ถ้ามี)
1.3 ลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต้องพ้นสิทธิการใช้ดอกเบี้ยคงที่ โดยต้องเสียค่าเบี้ยปรับตาม
ระเบียบธนาคารฯ
1.4 เงื่อนไขและวิธีการข้างต้นธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้จะต้องไปทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

2. การกู้เพิ่มเพื่อชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระลูกหนี้ขอกู้เพิ่มเพื่อชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระ โดยเปิดบัญชีใหม่
เงื่อนไข
2.1 ในระยะเวลา 3 เดือนก่อนการขอกู้เพิ่มลูกหนี้ได้ชำระเงินงวดอย่างสม่ำเสมอ หรือรวมเงินที่ชำระแล้วได้เท่ากับ 3 งวด
2.2 เมื่อนำวงเงินที่ขอกู้เพิ่มรวมกับเงินต้นคงเหลือแล้ว เงินงวดใหม่ต้องมากกว่าไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินงวดเดิม
2.3 ลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต้องพ้นสิทธิการใช้ดอกเบี้ยคงที่ โดยต้องเสียค่าเบี้ยปรับตามระเบียบธนาคารฯ
2.4 เงื่อนไขและวิธีการข้างต้นธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้จะต้องไปทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง


3. การขอผ่อนชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระ ลูกหนี้ขอผ่อนชำระคืนยอดหนี้ที่ค้างชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน ได้ 3 วิธีคือ
(1) ขอเฉลี่ยหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดออกเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน และผ่อนชำระติดต่อกันทุกเดือน
(2) ขอชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดในเวลาที่ตกลงกัน(ไม่เป็นงวด)
(3) ขอชำระยอดหนี้ที่ค้างเป็นเงินก้อนเป็นงวดๆตามเวลาที่ตกลง
เงื่อนไข
3.1 ลูกหนี้ต้องชำระเงินงวดปกติสม่ำเสมอทุกเดือนควบคู่กันไปด้วย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5
และลูกหนี้จะต้องไปทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้

2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

4. การชำระต่ำกว่างวดปกติ
4.1 การชำระแต่ดอกเบี้ยประจำเดือน
ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระแต่ดอกเบี้ยประจำเดือนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไข
4.1.1 ไม่ผ่อนผันให้ลูกหนี้ที่ตั้งแต่กู้ไปไม่เคยชำระเงินเลย
4.1.2 ระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 12 เดือน
4.1.3 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่อนผัน หากธนาคารฯ มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกหนี้จะต้องชำระเงินงวดเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่ได้รับแจ้งจากะนาคารฯ
4.1.4 หากลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ที่ขอผ่อนผันแล้ว ธนาคารฯ จะคำนวณเงินงวดใหม่ที่ลูกหนี้ต้องชำระต่อไปจนครบกำหนด ตามอายุสัญญากู้เงิน
4.1.5 สำหรับลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถผ่อนชำระแต่ดอกเบี้ยประจำเดือนได้ดังนี้
- กรณีที่มีระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบี้ยประจำเดือนคงเหลือไม่เกิน 12 เดือน ผ่อนผัน ให้ชำระแต่ดอกเบี้ยประจำเดือนได้ตามระยะเวลาที่คงเหลือเท่านั้น
- กรณีที่มีระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบี้ยประจำเดือนคงเหลือเกิน 12 เดือน ผ่อนผัน ให้ชำระแต่ดอกเบี้ยประจำเดือนได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

4.2 การชำระเฉพาะดอกเบี้ยประจำเดือน + 500 บาท ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระต่ำกว่าเงินงวดปกติได้โดยมีวิธีการเหมือนการชำระแต่ดอกเบี้ยประจำเดือน
เงื่อนไข
4.2.1 จำนวนเงินที่ชำระต่ำกว่าเงินงวดปกตินั้นต้องมากกว่าดอกเบี้ยประจำเดือนอย่างน้อย 500 บาท
4.2.2 ระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุดไม่เกิน 2 ปี


4.3 การชำระเพียงครึ่งหนึ่งของงวด
ลูกหนี้สามารถขอผ่อนชำระเพียงครึ่งหนึ่งของเงินงวด
เงื่อนไข
4.3.1 จำนวนที่ต้องชำระไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเงินงวด

4.3.2 ระยะเวลาที่ผ่อนชำระได้นานสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
4.3.3 ลูกหนี้สามารถขอได้ครั้งเดียว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้จะต้องไปทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

5. การพักชำระดอกเบี้ย
5.1 การขอพักชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระครั้งแรก
เงื่อนไข
5.1.1 พักชำระได้ทั้งส่วนดอกเบี้ยที่รับรู้และยังไม่รับรู้เป็นรายได้ของธนาคารฯ
5.1.2 ดอกเบี้ยที่พักชำระให้ปัดเศษลงเป็นตัวกลมหลักพัน
5.1.3 วันยื่นคำร้องลูกหนี้ต้องชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด
5.1.4 พักชำระดอกเบี้ยได้เป็นระยะเวลา 2 ปี

เมื่อครบระยะเวลาชำระแล้วลูกหนี้ได้ชำระเงินตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอสามารถขอดำเนินการดังนี้

5.2 ขอลดดอกเบี้ยร้อยละ 25 ของดอกเบี้ยที่ธนาคารฯยังไม่บันทึกรับรู้เป็นรายได้ในส่วนที่ลูกหนี้ตั้งพักไว้
เงื่อนไข

5.2.1 เป็นลูกหนี้ที่ได้ชำระเงินตามข้อตกลงพักชำระดอกเบี้ยครั้งที่ 1 จนครบถ้วนแล้ว
5.2.2 ในระหว่างพักชำระดอกเบี้ยครั้งที่ 1 ต้องมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 2.00 งวด
5.2.3 ลูกหนี้ต้องยื่นค้ำร้องภายใน 2 เดือนนับจากวันครบสัญญาพักชำระดอกเบี้ย
5.2.4 วันยื่นคำร้องต้องมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 2.00 งวด
5.2.5 ลูกหนี้ต้องชำระดอกเบี้ยส่วนที่ธนาคารฯ ไม่ลดให้ทั้งจำนวน หรือทำข้อตกลงประนอมหนี้

5.3 ขอผ่อนชำระดอกเบี้ยที่ตั้งพักชำระไว้ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย
เงื่อนไข
5.3.1 ต้องไม่ค้างชำระตามข้อตกลงการพักชำระดอกเบี้ยครั้งที่ 1 จนถูกโอนกลับ

5.4 ขอพักชำระดอกเบี้ยครั้งที่ 2
เงื่อนไข
5.4.1 พักชำระได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
5.4.2 ต้องเป็นลูกหนี้ที่ปฏิบัติตามข้อตกลงพักชำระดอกเบี้ยครั้งที่ 1 อย่างสม่ำเสมอและไม่มีหนี้ค้างชำระจน ถูกโอนกลับ
5.4.3 ต้องยื่นคำร้องภายใน 1 ปีนับจากวันครบกำหนดพักชำระครั้งแรก
5.4.4 วันยื่นคำร้องต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้จะต้องไปทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้

2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

6. มาตราการปรับโครงสร้างหนี้ (GHB 2 U) ลูกหนี้สามารถขอปรับโครงสร้างหนี้และขอส่วนลดดอกเบี้ยค้างชำระได้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้จะต้องไปทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

B. การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดี ประกอบด้วย

1. กรณีลูกหนี้ขอชลอฟ้อง
2. กรณีถอนฟ้อง
3. กรณีลูกหนี้ขอยอมความ
4. กรณีลูกหนี้ขอชลอการยึดทรัพย์
5. กรณีลูกหนี้ขอชลอการขายทอดตลาด
6. กรณีเปลี่ยนตัวลูกหนี้ทำสัญญากู้ใหม่ กู้เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา


1. กรณีลูกหนี้ขอชลอฟ้อง
มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1 ลูกหนี้ต้องชำระเงินติดต่อกันให้ทันงวดภายใน 6 เดือน แล้วผ่อนชำระต่อตามสัญญาเดิม
1.2 ลูกหนี้ขอชำระแต่ดอกเบี้ยประจำเดือน อัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคารฯ เมื่อชำระหนี้ตามข้อ
ตกลงโดยไม่ผิดนัดเป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระแต่ละเดือนกำหนดระยะเวลา
31 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ขอผ่อนผันแล้วหากลูกหนี้ชำระหนี้ตามข้อตกลงโดยไม่ขาดส่งธนาคารฯ
จะคำนวณเงินงวดใหม่ที่ลูกหนี้ต้องชำระต่อไปโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศจนครบอายุในสัญญากู้เงิน
หากลูกหนี้ผิดนัด ธนาคารฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19 ต่อปี
1.3 ถ้ายังมีหนี้ค้างชำระ ให้ยื่นเรื่องขอทำสัญญาใหม่ หรือกู้เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
วิธีการติดต่อกับธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5
และลูกหนี้ต้องไปติดต่อทำสัญญาประนีประนอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ ด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง


2. กรณีถอนฟ้อง
มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องมาติดต่อชำระหนี้ทันงวดและไม่มีดอกเบี้ยค้าง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายครบถ้วน ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือตามประกาศธนาคารฯ
วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้ต้องไปติดต่อทำสัญญาประนีประนอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ ด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้

2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

3. กรณีลูกหนี้ขอยอมความ ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องคดีแล้วมีความประสงค์จะขอยอมความกับธนาคารฯ ลูกหนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความให้ครบถ้วน โดยมี หลักเกณฑ์การทำสัญญายอมความ ดังนี้
3.1 ลูกหนี้ชำระหนี้ทั้งหมดและไถ่ถอนจำนองภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด หรือ
3.2 ขอกำหนดเงินงวดผ่อนชำระใหม่ให้สามารถมีการแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระในระยะ 1-2 ปีแรกของการผ่อนชำระแล้วปรับเพิ่มเงินงวดสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เหลือตามที่ตกลงกับธนาคารฯ จนชำระเสร็จสิ้น
3.3 กรณีลูกหนี้มีความประสงค์จะขอยอมความ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่ศาลไม่คืน ค่าใช้จ่าย และค่าทนายความ ให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ โดยให้กำหนดจำนวนเงินที่ต้องชำระไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อชำระคืนหลังจากวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วได้
3.4 ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ตามสัญญายอมความตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารฯ แล้ว หากยังค้างค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่ศาลไม่คืนค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ให้นำเงินที่ค้างดังกล่าวไปรวมเป็นเงินต้นในการทำสัญญาใหม่
วิธีการติดต่อกับธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ไปฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้ต้องไปติดต่อทำสัญญาประนีประนอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ ด้วย

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

4. กรณีลูกหนี้ขอชลอการยึดทรัพย์ ลูกหนี้ที่ถูกศาลพิพากษาแล้ว หากลูกหนี้มีความประสงค์จะขอชลอการยึดทรัพย์ ลูกหนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความ รวมถึงค่าพาหนะในการเดินทางของทนายความไปเลื่อนคดีตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบังคับคดีให้ครบถ้วน โดยมี หลักเกณฑ์การขอชลอยึดทรัพย์ ดังนี้

4.1 ขอชำระหนี้ทั้งหมดและไถ่ถอนจำนองภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องชำระหนี้บางส่วนก่อนตามจำนวนที่ตกลง
4.2 หรือให้พิจารณาจากร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกัน
(1) ราคาประเมินหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้เกินร้อยละ 80 ให้ลูกหนี้ทำสัญญาใหม่ เมื่อได้ชำระหนี้ตามข้อตกลงกับธนาคารฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 งวด หรือได้ชำระหนี้เป็นจำนวนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 งวด
(2) ราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่าร้อยละ 80 ให้ลูกหนี้ชำระส่วนที่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินภายใน 3 เดือน และให้ชำระหนี้ส่วนที่เหลือตามหลักเกณฑ์ข้อ 12.2(1)
วิธีการติดต่อกับธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดส่งคู่มือนี้ไปฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้ต้องไปติดต่อทำสัญญาประนีประนอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ ด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

5. กรณีลูกหนี้ขอชลอการขายทอดตลาด ลูกหนี้ที่ธนาคารฯ ยึดทรัพย์แล้วรอการขายทอดตลาด หากมีความประสงค์ให้ชลอการขายไว้ก่อน ให้ลูกหนี้ชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชั้นฟ้องคดีและบังคับคดี รวมทั้งค่าพาหนะในการเดินทางของทนายความไปเลื่อนการขายตามที่จ่ายจริงให้ครบถ้วน แล้วให้ลุกหนี้ชำระหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 งวด และที่เหลือต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกันใหม่ แล้วให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้ใหม่
วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้ต้องไปติดต่อทำสัญญาประนีประนอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ ด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

6. กรณีเปลี่ยนตัวลูกหนี้ทำสัญญากู้ใหม่ กู้เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
มีหลักเกณฑ์ดังนี้
6.1 ลูกหนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชั้นฟ้องคดีและชั้นบังคับคดี (ถ้ามี)
6.2 ให้ลูกหนี้เดิมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ขอประนอมหนี้ไว้ และให้ผู้กู้รายเดิมหรือผู้กู้รายใหม่ยื่นคำขอกู้ต่อไป
วิธีการติดต่อกับธนาคาร
กรณีเลือกวิธีนี้ โปรดส่งคู่มือนี้ไปฝ่ายบริหารหนี้ สำนักงานใหญ่ หรือติดต่อที่ โทร.0-2202-1770-5 และลูกหนี้ต้องไปติดต่อทำสัญญาประนีประนอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับธนาคารฯ ด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. กรณีที่ท่านยื่นกู้ที่สาขาภูมิภาค โปรดติดต่อที่สาขาที่ท่านยื่นกู้
2. ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามที่ตกลงผ่อนผันกับธนาคารฯ แล้ว จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติตามประกาศธนาคารฯ ตลอดเวลาที่ยังชำระตามข้อตกลง หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดหนึ่ง ธนาคารฯ สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 19 ต่อปี
3. เงื่อนไขและวิธีการข้างต้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 
ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ ์ Call Center โทรศัพท์ 0-2645-9000 
 

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์