การวางทรัพย์ คือ...

การวางทรัพย์

การวางทรัพย์ คือ การชำระหนี้อย่างหนึ่ง ซึ่งผลของการวางทรัพย์จะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ โดยเมื่อผู้วางทรัพย์ได้นำเงิน หรือนำทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้มาวางต่อสำนักงานวางทรัพย์ซึ่งมีเขตอำนาจตามกฎหมาย หนี้นั้นจะเป็นอันระงับไป ส่งผลให้ผู้วางทรัพย์ซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ต้องถูกริบมัดจำ เบี้ยปรับ และไม่ต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีสัญญาเช่าซื้อ ก็ไม่ต้องถูกผู้ให้เช่าซื้อยึดทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน หรือในกรณีสัญญาขายฝาก ทรัพย์สินซึ่งขายฝากจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้วางทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่หรือในกรณีสัญญากู้ยืมเงิน ผู้วางทรัพย์ซึ่งเป็นผู้กู้ก็ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิดนัด เป็นต้น
 
ผลของการวางทรัพย์
  
1. ลูกหนี้เป็นอันหลุดพันจากหนี้ที่ต้องชำระ ตามมาตรา 331 ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกบี้ยให้แก่เจ้าหนี้หลังจากวันที่ลูกหนี้วางทรัพย์
2. เจ้าหนี้มีสิทธิมารับทรัพย์ที่วาง ภายใน 10 ปี นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้ไม่มารับ สิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางเป็นอันระงับไป ตามมาตรา 339
3. ในกรณีขายฝาก ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ตามมาตรา 492 วรรคแรก ดังนั้น ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สินซึ่งขายฝากย่อมตกแก่ผู้ไถ่ทันทีตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
4. เมื่อเจ้าหนี้มารับเงินแล้ว ผู้วางทรัพย์ต้องมารับค่าใช้จ่ายที่วางประกันไว้คืน หากผู้วางทรัพย์ไม่มารับคืนภายใน 1 เดือน เงินค่าใช้จ่ายวางประกันจะส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

เหตุที่จะมาขอวางทรัพย์ได้ มี 6 กรณี

              
เจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้  คือ  ต้องมีการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบตามที่กล่าวแล้วในมาตรา  330  แต่เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้  ลูกหนี้ย่อมวางทรัพย์ได้

                ตัวอย่าง ก.  เป็นลูกหนี้จะต้องส่งมอบม้าให้แก่  ข.  ในวันที่  1  เมษายน  2547  ครั้นถึงกำหนด  ก.  นำม้านั้นไปส่งมอบแก่  ข.  ตามที่ตกลงกันไว้  แต่  ข.  ปฏิเสธไม่ยอมรับมอบม้านั้น  ดังนี้  ก.  จะหลุดพ้นจากหนี้ได้ก็โดยนำม้านั้นไปวาง  ณ  สำนักงานวางทรัพย์

                ตัวอย่าง ก.  ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ  ข.  มีกำหนดระยะเวลาเช่า  30  ปี  โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการเช่าโดยถูกต้อง  ต่อมา  ข.  ผู้ให้เช่าต้องการเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า  จึงปฏิเสธไม่ยอมรับค่าเช่า  ดังนี้  ก.  อาจนำเงินค่าเช่าไปวาง  ณ  สำนักงานวางทรัพย์ได้

เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้  คือ  ถ้าเจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม  เช่น  ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ, เจ้าหนี้ไปต่างประเทศ, เจ้าหนี้ป่วยหนัก เป็นต้น ลูกหนี้ก็อาจวางทรัพย์ได้

                ตัวอย่าง ก.  เป็นลูกหนี้จะต้องส่งมอบม้าแก่  ข.  ในวันที่  1  เมษายน  2547  ครั้นถึงกำหนด  ข.  เดินทางไปต่างประเทศ  โดยมิได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้รับชำระหนี้แทน ดังนี้  ก.  จะหลุดพ้นจากหนี้ได้ก็โดยนำม้านั้นไปวาง  ณ  สำนักงานวางทรัพย์  ตามมาตรา  333

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  232,  มาตรา  302,  มาตรา  631,  มาตรา  679,  มาตรา  754, มาตรา 772,  มาตรา  947

เมื่อผู้ชำระหนี้ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน  โดยไม่ใช่เป็นความผิดของตน

                ตัวอย่าง ก.  มีเงินฝากอยู่ที่ธนาคาร  100,000  บาท  ต่อมา  ก.  ตาย  มีผู้มาอ้างว่าเป็นทายาทขอรับเงินของ  ก.  จากธนาคารหลายรายด้วยกัน  ซึ่งธนาคารไม่สามารถจะทราบได้ว่าผู้ใดเป็นทายาทที่แท้จริง  หรือผู้ใดมีสิทธิรับมรดกของ  ก.  เช่นนี้  ธนาคารอาจนำเงิน  100,000  บาท  ไปวางไว้  ณ  สำนักงานวางทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้  คือ  ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของ  ก.  ได้

                ตัวอย่าง ก.  ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาได้เลิกกิจการ  ก.  มีความประสงค์จะชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์แต่ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้  ดังนี้  ก.  อาจนำเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ไปวางไว้  ณ  สำนักงานวางทรัพย์ได้

                ตัวอย่าง พนักงานสอบสวนได้ยึดรถยนต์ของผู้ตายเป็นของกลางในคดีอาญา  เมื่อการสอบสวนเสร็จมีผู้มาอ้างเป็นทายาทหลายรายมาขอรับคืนของกลาง พนักงานสอบสวนไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับคืน  กรณีต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา  331  ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจะหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่ความผิดของพนักงานสอบสวน  พนักงานสอบสวนจึงอาจนำรถยนต์ของกลางมาวางทรัพย์  ณ  สำนักงานวางทรัพย์ได้

ตามกฎหมายอื่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ.  2530  มาตรา  31  บัญญัติว่า  “ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใดๆ ให้กระทำโดยการนำเงินไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้น ให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย”
ตามคำสั่งศาล  การคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  264

  ทรัพย์สินที่สามารถวางทรัพย์ได้อาจเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่โดยสภาพของทรัพย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การวาง ดังนั้นทรัพย์สินที่อาจนำมาวางทรัพย์ได้ มีดังนี้

 @ อสังหาริมทรัพย์

 @ สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตั๋วเงิน เป็นต้น ในกรณีที่วางทรัพย์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ให้สั่งจ่ายกองคลัง กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่วางทรัพย์ ในกรณีวางทรัพย์ด้วยเช็ค หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ จะถือว่าไม่มีการวางทรัพย์ไว้เลย

 
ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งการชำระหนี้ไม่ควรแก่การจะวาง มาตรา 336 ได้บัญญัติไว้มี 3 ประการ ดังนี้
O สภาพทรัพย์ที่ไม่ควรแก่การวางไว้ เช่น สิ่งของใหญ่โต ตึกรามบ้านช่อง เครื่องจักรขนาดใหญ่
O โดยสภาพของทรัพย์เป็นที่พึงวิตกได้ว่า ทรัพย์นั้นเกือบจะเสื่อมเสีย หรือทำลาย หรือบุบสลายได้ในระหว่างที่วางไว้ เช่น ของสดต่าง ๆ และผลไม้ เป็นต้น
O ทรัพย์ที่วางไว้จะเสียค่ารักษาแพงเกินควร เช่น ของราคาถูก ๆ ขืนเอาไปวางไว้ก็จะเสียค่ารักษาแพงกว่าราคาของเสียอีก
 
การวางทรัพย์ต้องวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลที่จะต้องชำระหนี้ ถ้าไปวางไว้ ณ ที่อื่นก็อาจไม่มีผล และอาจถูกปฏิเสธไม่ยอมรับก็ได้ ดังนั้นผู้วางทรัพย์จึงต้องวางทรัพย์ให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ ดังนี้
 
O เมื่อมีการแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใด ก็ให้ชำระหนี้ ณ สถานที่ที่ได้ตกลงกัน
O เมื่อมิได้มีการแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใด หากจะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ให้ส่งมอบ ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อหนี้นั้น
O หนี้อื่น ๆ และมิได้มีการแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใด ให้ชำระหนี้ ณ ภูมิลำเนาของเจ้าหนี้
 
ผู้มีสิทธิวางทรัพย์ มีดังนี้
 
O ลูกหนี้
O ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้
O บุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระแทนได้ หรือขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้และจะต้องไม่เป็นการฝืนใจหรือขัดใจลูกหนี้
 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอวางทรัพย์
บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
 
กรณีมอบอำนาจ
 
O หนังสือมอบอำนาจติดอากรตามกฎหมาย
O บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ผู้มอบ
O บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ผู้รับมอบ

กรณีไม่มอบอำนาจ
 
O หนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้นๆ
  
O ถ้าวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล
* ให้แสดงคำพิพากษาตามยอมที่เจ้าหน้าที่ของศาลรับรอง *
O ถ้าวางตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล
* แสดงสัญญาเช่า *
* สำเนาเช่าและรับรองสำเนาถูกต้อง *
O ถ้าวางตามสัญญาขายฝาก
* สัญญาขายฝาก *
* สำเนาสัญญาขายฝากและรับรองสำเนาถูกต้อง *
O ถ้าวางตามสัญญาเช่าซื้อ
* สัญญาเช่าซื้อ *
* สำเนาสัญญาเช่าซื้อและรับรองสำเนาถูกต้อง * 
O ถ้าวางตามสัญญาจำนอง (ไถ่ถอน)
* สัญญาจำนอง *
* สำเนาสัญญาจำนองและรับรองสำเนาถูกต้อง *
  
ค่าธรรมเนียมในการวางทรัพย์

O ผู้ยื่นคำร้องขอวางทรัพย์ต้องวางค่าใช้จ่าย 300 บาท
O ผู้ยื่นคำร้องขอวางทรัพย์ต้องวางเงินตามจำนวนที่จะมีการวางทรัพย์
  
*** เมื่อเจ้าพนักงานมีคำสั่งรับวางทรัพย์แล้วเท่านั้น ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการสอบสวนก่อน ***

ดูขั้นตอนการวางทรัพย์ 

ที่มา: Legal Execution Department

 

บ้านณัฐ99 บริการให้คำปรึกษาเรื่องเงินด่วน จำนอง จำนำ ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโดฯ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โทร.087-455-9629

Line.baannut99