บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

การวางทรัพย์

 

การวางทรัพย์
การวางทรัพย์
 
การวางทรัพย์ คือ การชำระหนี้ที่กฏหมายกำหนดขึ้นเมื่อการชำระหนี้มีอุปสรรคอันเกิดจากตัวเจ้าหนี้โดยผู้วางทรัพย์ได้นำเงินหรือทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งผลของการวางทรัพย์ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ผิดสัญญา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือเบี้ยปรับ และเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้บังคับชำระหนี้ไม่ได้ การไถ่ถอนการขายฝาก โดยการวางทรัพย์ทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมาสู่ผู้วางทรัพย์
 
เหตุที่จะมาขอวางทรัพย์มีดังนี้
 
1.เจ้าหนี้บอกปัดหรือปฎิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันอ้างตามกฏหมายได้ เข่น ผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาเช่ามีกำหนด 30 ปี โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งมีผลพูกพันคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ต่อมาผู้ให้เช่าอยากจะเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา จึงปฏิเสธไม่ยอมรับค่าเช่าหรือจะขอขึ้นเงินค่าเช่าโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฏหมาย เพื่อผู้ให้เช่าจะถือเอาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเช่า
 
2.เจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระได้ เช่น เจ้าหนี้ไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ หรือหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบ หรือต้องขังอยู่ในเรือนจำ
 
3.ลูกหนี้ไม่สารถหยั่งรู้สิทธิของเจ้าหนี้ หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน เช่นลูกหนี้ไปทำสัญญาเช่ากับ นาง ก. ต่อมา นาง ก. ตาย ทายาท นาง ก. ต่างเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระค่าเช่าให้แก่ตตน โดยอ้างว่าตนมีสิทธิในการรับเงินค่าเช่า ลูกหนี้จึงไม่อาจหยั่งรู้ได้ว่าจะต้องชำระหนี้กับใครระหว่างทายาท
 
*ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น  มาตรา 492 การไถ่ถอนการขายฝากโดยนำเงินค่าไถ่ถอนมาวางทรัพย์ และสละสิทธิถอนการวาง หรือมาตรา  232, 302, 631, 679,  754, 947 เป็นต้น
*ตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายอื่น เช่น การวางเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเวนคืน พ.ศ.  2530
*ตามคำสั่งศาล เช่น การคุ้มครองชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  264
 
ผู้มีสิทธิวางทรัพย์ มีดังนี้
 
1.ลูกหนี้
 
2.ผู้รับมอบอำนาจลูกหนี้
 
3.บุคคลภายนอกที่เต็มใจชำระหนี้แทนลูกหนี้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระแทนได้ หรือขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้และจะต้องไม่เป็นการฝืนใจหรือขัดใจลูกหนี้
 
สำนักงานวางทรัพย์(ที่รับวางทรัพย์)
 • ในส่วนกลาง  สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร1-6
   
   
 • ในส่วนกลาง  สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
ทรัพย์อะไรที่วางได้
 
1.เงินสด
 
2.แคชเชียร์เช็คของธนาคารในส่วนกลาง (กทม.) สั่งจ่ายสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร1-6ในกรณีวางทรัพย์ในส่วนภูมิภาคให้สั่งจ่ายในนามสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นๆ
 
3.ทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ และสามารถส่งมอบกันได้ตามกฏหมาย เช่น รถยนต์ ตู้เย็น สร้อยทอง แหวนเพชร
 
ทรัพย์ที่ไม่ควรวาง
 
1.สภาพทรัพย์ไม่ควรแก่การวาง หรือเป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้นต่อไปจะเสื่อมเสียหรือทำลายหรือบุบสลายได้ เช่น น้ำแข็งที่สลักเป็นรูปต่างๆ เพื่อความสวยงามในงานสมรส
 
2.มีค่ารักษาทรัพย์แพงเกินควร
 
3.ตึกแถว โรงแรม คอนโดมิเนียม เครื่องจักร หรือทรัพย์ที่ขนย้ายไม่สะดวก หรือน้ำมันหรือวัตถุไวไฟ เป็นต้น
 
วิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์มีดังนี้
 
1.เขียนคำร้องขอวางทรัพย์ตามแบบ ว.1 หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นวางทรัพย์แทนต้องทำใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4
 
2.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
 
3.กรณีมอบอำนาจ ยื่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4 ติดอากรตามกฏหมายกำหนด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกไห้ (มีรูปถ่าย) ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 
4.กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนรับรองไม่เกิน 1เดือนมาแสดงด้วย
 
5.แนบแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร(ท.ร.14/1)หรือหนังสือรับรองฐานะนิติบุคคลของเจ้าหนี้รับรองไม่เกิน 1 เดือน
 
6.หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางทรัพย์ในเรื่องนั้นๆมาแสดง เช่น
 • ถ้าวางตามสัญญาประนืประนอมยอมความของศาล ให้มีคำพิพากษาตามยอมที่หน้าที่ศาลรับรอง

 • ถ้าวางตามสัญญาเช่าให้มีสัญญาเช่า พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าและรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ถ้าวางตามสัญญาขายฝากให้มีสัญญาขายฝาก พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาชายฝากและรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ถ้าวางตามสัญญาเช่าซื้อให้มีสัญญาเช่าซื้อ  พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาเช่าซื้อและรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ถ้าวางตามสัญญาจำนอง(ไถ่ถอน)ให้มีสัญญาจำนอง พร้อมถ่ายสำเนาสัญญาจำนองและรับรองสำเนาถูกต้อง
7.เงินประกันค่าใช้จ่าย (ขั้นต่ำ) จำนวน 300 บาท
 
8.ผู้วางทรัพย์ หรือผู้มอบอำนาจ ต้องมาให้เจ้าพนักงานสอบสวนถึงที่มาแห่งมูลหนี้
 
9.ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้ทราบโดยพลัน จึงจะมีผลสมบรูณ์ว่าเป็นการวางทรัพย์โดยชอบด้วยกฏหมายยกเว้น กรณีขายฝากตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 492
 
วิธีปฏิบัติของเจ้าหนี้ผู้ประสงค์จะรับทรัพย์ที่วาง
 
1.เขียนคำร้องขอรับทรัพย์หรือเงินตามแบบ ว.3
 
2.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้(มีรูปถ่าย)
 
3.กรณีมอบอำนาจ ยื่นใบมอบอำนาจตามแบบ ว.4 ติดอากรตามที่ กฏหมายกำหนด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกไห้ มีรูปถ่ายทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแสดงต่อเจ้าพนักงาน
 
4.กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1เดือนมาแสดงด้วย
 
5.กรณีวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขให้เจ้าหนี้แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว
 
ผลของการวางทรัพย์
 
1.ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ ไม่ตกเป็นผู้ผิอดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้หลังจากวันที่วางทรัพย์
 
2.เจ้าหน้าที่มีสิทธิมารับทรัพย์ที่วางภายใน 10 ปี นับแต่ได้รับคำบอกกล่าวการวางทรัพย์ หากเจ้าหนี้ไม่มารับสิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วางเป็นอันระงับไป
 
การถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วาง
 
ผู้วางทรัพย์อาจถอนหรือขอรับทรัพย์ที่วางคืนได้ดว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้
 
1.ผู้วางทรัพย์ได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์ที่จะถอนไว้
 
2.เจ้าหนี้ได้แจ้งต่อสำนักงานวางทรัพย์ว่าจะรับทรัพย์ที่วางนั้นแล้ว
 
3.การวางทรัพย์ตามคำสั่งศาล
 
4.ผู้วางทรัพย์อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย
 
5.หากบุคคลใดวางทรัพย์ชำระหนี้แทนลูกหนี้บุคคลนั้นจะถอนการวางทรัพย์ได้ต่อเมื่อลูกหนี้ยินยอมเท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกรมบังคับคดี โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือ โทรสายด่วนกรมบังคับคดี โทร.1111 ต่อ 79
 
หรือเข้าไปเยี่ยมชม เว็บไซต์กรมบังคับคดีคลิก
 
ที่มา: กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
 
 บ้านณัฐ99 บริการให้คำปรึกษาเรื่องเงินด่วน จำนอง จำนำ ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโดฯ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โทร.065-924-2464  Line.baannut99