บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

บริษัทเงินทุน

ลำดับ สัญลักษณ์ ชื่อสถาบัน ที่อยู่
1 บง. กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
    http://www.bfit.co.th
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 23 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4300
โทรสาร 0-2261-7442
2 บง. ฟินันซ่า จำกัด
    http://www.finansa-credit.com
48/21-22 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2352-4200
โทรสาร 0-2352-4299
3 บง. สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
    http://www.sicco.co.th
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 3-5 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2263-2100
โทรสาร 0-2263-2046
4 บง. แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
    http://www.advancefin.com/
87/2 อาคาร CRC All Seasons Place ชั้น 40 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-2300
โทรสาร 0-2626-2306, 0-2626-2301