รู้ทัน"ป้องกันการทุจริตที่ดิน"

การทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน

การทุจริตเกี่ยวกับที่ดินส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปลอมแปลงโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ การปลอมใบมอบอำนาจตลอดจนการขโมยโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓

วิธีป้องกันมิให้มีการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน

1.ควรเก็บรักษาโฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ไว้ในที่ปลอดภัย ถ้ามี แขกแปลกหน้ามาขอดูโดยอ้างว่าจะมีคนมาขอซื้อ ให้ระมัดระวัง เพราะผู้ทุจริตอาจนำฉบับของปลอมมาเปลี่ยนได้

2.อย่าให้ผู้อื่นยืมโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ ไปไม่ว่ากรณีใดๆ

3.ในกรณีโฉนดที่ดินหรือน.ส.๓สูญหายหรือถูกโขมยให้รีบไปแจ้งความต่อตำรวจโดยเร็ว แล้วนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปขอให้เจ้า พนักงานออกใบแทนให้ใหม่

4.การทำธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน เช่น ขาย หรือจำนอง เป็นต้นถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ แล้ว ควรไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง จะเป็น การปลอดภัยและสะดวกกว่า แม้จะเสียเวลาบ้างก็ยังดีกว่าเสียทรัพย์

5.ถ้าไม่สามารถไปทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินด้วยตนเองแล้ว การที่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดไป
ทำแทน เราจะต้องพิจารณาเฉพาะบุคคลที่เรา เชื่อถือไว้ใจได้จริง ๆ เท่านั้น อย่ามอบอำนาจให้กับผู้ที่ไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อน

6.ถ้ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปทำแทนแล้ว อย่าเซ็นชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่ได้กรอกข้อความเป็นอันขาด ก่อนเซ็นชื่อให้กรอกข้อความในใบมอบอำนาจให้ครบถ้วนและจะมอบอำนาจให้ไปทำนิติกรรม อะไรแทนก็ให้เขียนให้ชัดเจน เช่น จะให้ไปจำนองแทนก็เขียนว่าจำนอง ถ้าให้ไปขายแทนก็เขียนว่าขาย

7.ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ควรติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอโดยตรง อย่าชักช้าซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ คอยตอบปัญหาที่ท่านข้องใจได้

8.ถ้ามีเวลาว่าง ควรนำโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ ไปตรวจสอบ ที่สำนักงานที่ดินว่า ที่ดินของท่านยังอยู่ปกติ และมีหลักฐานถูกต้องตรงกัน กับฉบับสำนักงานที่ดินหรือไม่ เพียงใด

9.ก่อนจะรับซื้อหรือรับซื้อฝาก หรือจำนองที่ดิน ควรไปตรวจ สอบดูที่ดินให้แน่นอนถูกต้องตรงกับหลักฐานตามโฉนดที่ดินหรือที่ดินที่มี น.ส. ๓ ถ้าสงสัยให้ไปตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินก่อน

10.อย่าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกันเอง โดยรับมอบโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ ไว้ประกันเป็นอันขาดเพราะอาจเป็นฉบับของปลอมทางที่ดีควรไปจดทะเบียนรับจำนอง หรือรับซื้อฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะปลอดภัย

ที่มา: รศ.ภาสกร ชุณหอุไร