บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ

"ที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ"

 

ที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ประเภทนี้แยกได้ 2 กรณี คือ

1.เป็นที่ดินตกค้างการแจ้งการครอบครองกล่าวคือ เป็นที่ดินที่มีการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อน ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ. 2497) โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (คือไม่มีโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว) แต่มิได้มาแจ้งการครอบครองตามแบบ ส.ค. 1 จึงถือว่าเป็นที่ดินตกค้างการแจ้งการครอบครองผู้ตกค้างการแจ้งการครอบครองในกรณีนี้ มีสิทธิมาขอออกโฉนด ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ 2 กรณีคือ

เมื่อทางราชการมาเดินสำรวจทั้งตำบล เพื่อออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ก ให้ ถ้าที่ดินเราอยู่ในเขตสำรวจ ก็ต้องไปแจ้งการครอบครองต่อ นายอำเภอภายใน 30 วัน นับแต่ผู้ว่าราชการประกาศจะเดินสำรวจหรือไม่ก็จะต้องไปนำพนักงานเจ้าหน้าที่ในการชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือ พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออก น.ส. 3 ก ให้

แม้ไม่มีประกาศตามข้อ 1 ก็มาขอออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ได้เป็นราย ๆ แต่การมาขอออกก็ต้องมีเหตุผลจำเป็น เช่น ที่ดินนั้นถูกเวนคืน หรือจะโอนที่ดินให้ทางราชการ หรือมีความจำเป็นอย่างอื่น เช่น ยากจนต้องการขายที่ดินนั้น แต่ต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพวกที่ตกค้างการแจ้งการครอบครองนี้ทางราชการจะออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ไม่เกิน 50 ไร่ ถ้าต้องการจะได้เกิน 50 ไร่ ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเป็นการเฉพาะราย

2. เป็นที่ดินที่เข้าครอบครองโดยผิดกฎหมายหมายถึง พวกที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตหลัง จากประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว คือหลังวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 พวกนี้โดยหลักแล้วถือว่ามีโทษ แต่โดยที่ทางราชการต้องการช่วย เหลือบุคคลเหล่านี้ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง จึงกำหนดกรณีที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ก ให้แก่บุคคลเหล่านี้ เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีมหาดไทยกำหนดเขตสำรวจ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่มา นัดหมาย เพื่อให้นำไปชี้แนวเขตที่ดินเช่นกัน แม้ว่าจะออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่บุคคล พวกนี้ แต่ก็จะออกให้ไม่เกิน 50 ไร่ ถ้าต้องการให้ออกเกิน 50 ไร่ ต้องขอ อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายๆ ไปที่ดินที่ได้มาตามนี้ห้ามโอนมีกำหนด 10 ปี เว้นแต่จะตกทอดทาง มรดกหรือโอนแก่ทบวงการเมือง หรือโอนแก่สหกรณ์เพื่อชำระหนี้ หรือโอน ให้รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

ที่มา: รศ.ภาสกร ชุณหอุไร