กฏหมายภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์
กฏหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับขายอสังหาริมทรัพย์
 
 
  ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์
 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีเงินได้ธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์

อากรแสตมป์

 


 

 

ที่มา: The Revenue department