บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

เตรียมค่าใช้จ่ายก่อนคิดจะซื้อบ้าน

เตรียมค่าใช้จ่ายสักนิดก่อนคิดจะซื้อบ้าน

 
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน

 • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
   
 • เงินดาวน์ 

 • ค่านายหน้า (ถ้ามี)
   
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ท่านเลือกใช้บริการ โปรดสอบถามทางสถาบันการเงินที่ท่านเลือกไว้)

 • ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักทรัพย์
   
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ
   
 • ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน 

 1. ค่าธรรมเนียม(ค่าโอน)อัตราร้อยละ 2 คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ (ถ้าเป็นการที่ดิน  อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน (ซึ่งอาคารเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินจะมีหมายเหตุว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งอัตรานี้จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 28มีนาคม 2553 )

 2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน จะเป็นผู้คำนวณและเรียกเก็บในขณะจดทะเบียน
    
 3. ค่าอากรแสตมป์ใบรับ อัตราร้อยละ 50 สตางค์  คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

 4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนได้มา อัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีท้องถิ่น) คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า แต่ในขณะนี้ มีการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือ อัตราร้อยละ0.11 ซึ่งอัตรานี้ จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว และไม่มีกฎหมายให้ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ จะเสียในอัตราปกติ และเมื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับตามแต่ถ้าเป็นการขายอาคารพานิชย์พร้อมที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3

 5. ค่าธรรมเนียมการจดจำนองร้อยละ ๑  แต่อย่างสูงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท(ถ้าเป็นการขายที่ดิน  อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน (ซึ่งอาคารเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายพร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินจะมีหมายเหตุว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ได้รับ ลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 จากราคาประเมินทุนทรัพย์  ซึ่งอัตรานี้จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553  )

เบี้ยประกันภัย 

 • เบี้ยประกันอัคคีภัย 

 • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต(ในกรณีเกิดอะไรขึ้นบริษัทประกันจะเป็นผู้รับภาระหนี้แทน)
ที่มา:ธนาคารกรุงเทพฯ